Jdi na obsah Jdi na menu

Historie sboru 1981 - 2006

4. 7. 2010

Rok 1981

                                                                                                                                                     

                  Obec Ladná pořádá oslavy 85. výročí založení požárního sboru, mimo jiné pořádá soutěž požárních družstev. Na této soutěži startuje i družstvo mužů Poštorná a umísťuje se na pátém místě, za což získává             za dlouholetou spolupráci Uznání ZO SDH. Soutěž ve Valticích skončila pro družstvo Poštorná 8. místem. Soutěžní rok okresu Břeclav končí dalším ročníkem soutěže v Poštorné. Samozřejmě startují opět také poštorenská družstva.

Rok 1982

 

                  Tento rok signalizuje další zlepšení. Hlavně tím, že jsou složena dvě družstva mužů, která se účastní prvního i druhého kola soutěže pořádané OSPO. Tato dvě družstva se účastní jako host i soutěže „O Záhorácký pohár“ v Brodském. Jedná se o pokračování spolupráce s tímto sborem. Soutěže v Poštorné v polovici září se také účastní tato dvě družstva. Okrskové kolo soutěže požárníků se uskuteční v Poštorné. 14. srpna probíhají oslavy 100. výročí založení sboru v Poštorné. Při této příležitosti bylo 45 členů odměněno Čestným uznáním sboru, okresu až po medaile  Za zásluhy.

     Na výroční schůzi byl zvolen výbor v tomto složení:  starosta   Michal Hrk

                                                               velitel     Zdeněk Hanák

                                                               členové   Milan Karpiak

                                                                              Roman Ferenc

                                                                              Jakub Drábek

                                                                              Zdeněk Vacek

                                                                              Roman Hanák

                                                                              Milan Sedlák

                                                                               Jan Machálek

                                                                               František Koliba

                                                                               Zdeňka Hanáková

                                                                 revizoři Antonín Bartolšic

                                                                               Jiří Říha

 

Rok 1983

 

                 Muži se účastní okrskového kola a získávají 4. místo, do kola okresního nepostupují. Ve Valticích startovala tři družstva mužů, žádné však neskončilo na medailových pozicích. Také soutěž v Poštorné nepřinesla těmto družstvům výraznější úspěch.

Rok 1984

 

                 Teprve tento rok přináší družstvům Poštorné ovoce ve formě výraznějších úspěchů na poli soutěží. Muži „A“ se v okresní soutěži umísťují na třetím místě. Muži „B“ pak na místě pátém. Dorostenci „A“ v okresní soutěži obsadí místo třetí, dorostenci „B“ místo čtvrté. Soutěž v Bulharech se trochu nepovedla a družstvo zde končí na místě 10. Soutěže v Poštorné se za pořádající sbor účastní dvě družstva mužů a jedno družstvo dorostu.

 

 

 

Rok 1985

 

                  Ladná pořádá další soutěž a zde družstvo Poštorná získává 7 místo. Družstvo Poštorná odjíždí           na pozvání SDH Dlouhá Lhota a zde získává páté místo. Družstvo Poštorná v soutěži  Svépomocných útvarů CO získává třetí místo a Diplom štábu CO okresu Břeclav. Další diplom získává družstvo Poštorné za účast v okrskové soutěži požárních družstev. Dále se družstvo mužů účastní soutěže PD v Bulharech. Soutěže v Poštorné se účastní dvě družstva mužů.

Rok 1986

 

                 Družstvo mužů Poštorné i v tomto roce získává Diplom štábu CO okresu Břeclav za účast v soutěži svépomocných útvarů CO. Další soutěže, kterých se družstvo mužů účastní, je soutěž v Bulharech, okrsková        i okresní soutěž a soutěž v Poštorné. Požární sbor za svoji dobrou práci dostává téměř novou požární  Avii rok výroby 1984 s 18.000 najetými kilometry ve službách požárního útvaru pracoviště Hustopeče. Má označení DVS 12 a je pro posádku devíti členů včetně řidiče.

 

Léta 1987 – 1988

 

                  V těchto letech se družstva Poštorné, tak i jako v předcházejících letech, účastní několika soutěží jak v okrese, tak i mimo něj. Jedná se například o Okresní kolo v požárním sportu, soutěže v Brodském nebo             v Kůtech. Družstvo dorostu získává  Diplom za celoroční činnost. Samozřejmostí je i účast družstva ve vlastní soutěži, která je pořádána za kostelem již jako 12. a 13. ročník, kterého se účastnilo 21 družstev. Založením požárních sborů na závodech přechází téměř všichni členové požárního sboru do závodu Fosfa, Keramika, Transporta a dalších závodů v Břeclavi. Je samozřejmé, že byl sbor tímto téměř neakceschopný. I přes tyto potíže však nebyla práce přerušena. Město Břeclav zakupuje pro sbor od Dřevařských závodů Břeclav automobilovou cisternu s označením CAS 25. Je ve sboru zařazena do výjezdu místo dosloužené AS 16 Praga RN.

Rok 1989

 

                 Rok 1989 je rokem velkých změn i v organizaci požárníků. Celostátní konference schvaluje nový název požárnické organizace, která nese název Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Opět se organizace vrátila k tradičnímu názvu „hasiči“. Byla uskutečněna dvě námětová cvičení, a to ve Sladovně v Poštorné            a v JZD Charvátská Nová Ves. V okolí vznikly tři požáry, kterých se měl sbor účastnit. Účastnil se pouze jednoho, protože u dvou selhalo vozidlo (porucha alternátoru).

     Rok sametové revoluce zasáhl i do činnosti soutěžních družstev hasičů v Poštorné. Družstvo absolvuje jen Okresní kolo v Požárním sportu a prestižní soutěž v Poštorné. Sbor provádí intenzivní nábor mladých hasičů.

 

Rok 1990

 

                 Do soutěží v Požárním sportu jsou zařazeny nové discipliny, a to štafeta CTIF a požární útok CTIF. Tyto discipliny jsou prováděny podle mezinárodních směrnic, podle kterých cvičí například, Rakušané, Němci Francouzi, Belgičané a podobně. Poštorenští dorostenci v Okresním kole získávají druhé místo. V požárním sportu v okresním kole získávají muži čtvrté místo. V celoroční činnosti dorostu získávají za svoji dobrou přípravu druhé místo za tradičními rivaly družstvem dorostu Drnholce. Byla složena dvě družstva mladých hasičů, jedno mladší kategorie a jedno starší. Družstvo se účastnilo jarního a podzimního kola soutěže Plamen, kde bylo v jarním kole 14. a v podzimním 9. Dále mladí hasiči absolvovali tři soutěže místního významu           ve Vlasaticích, v Kosticích a na sídlišti Na Valtické. Kolektiv dorostu se účastnil dále místní soutěže                   v Prušánkách a skončil na krásném 4. místě. Sjezd, který se konal v tomto roku, schválil staronový název hasiči.

 

Rok 1991

 

                 Mimo jiných soutěží, kterých se družstvo mužů i dorostu účastnilo (diplomy a uznání se dávali jen     za první až třetí místo), není jiných záznamů. V tomto roce se družstvo mužů účastnilo okresní soutěže, a to proto, že účast v okresním kole podmiňovala možnost se účastnit i jiných soutěží, které se začaly v okrese pořádat. Taky tradiční soutěž v Poštorné se neobešla bez družstva mužů poštorenského sboru. Hasiči Poštorná pořádají ples hasičů v restauraci Na Rožku.

                                                      Rok 1992

 

                  Stoupla aktivita členů hasičského sboru. Družstvo se účastnilo tří námětových cvičení, a to v JZD Poštorná, Na Střední průmyslové škole v Břeclavi a v Mateřské školce Erbenova v Břeclavi. Družstva se účastnila soutěží ve Valticích, v Brodském, v Bulharech, v Podivín, ve Tvrdonicích a samozřejmě v Poštorné.

                    

Rok 1993

 

                  Celkově se zvýšila aktivita družstev hasičů v Poštorné. Za zmínku stojí, že se družstva účastnila soutěží, kde obsazovala přední místa. V Kloboukách u Brna první místo muži, v Hruškách třetí místo,               „O vánočního kapra“ třetí místo. Dále se družstvo mužů účastnilo soutěží v Charvátské Nové Vsi, v Českém Krumlově, kde smůla (kamínek v proudnici) družstvu zamezila dobrému umístění. Muži se také mimo jiné účastnili okresního kola v Požárním sportu.

Léta 1994  - 1995

 

                  Znovu jako rok předcházející se družstva Poštorné účastní několika soutěží v okrese. Absolvují           i Okresní soutěž v Požárním sportu. Na soutěží v Poštorné je sestaveno nejvíce družstev z Poštorné. V této soutěži se umístila družstva takto:  jedno první místo, jedno šesté a jedno desáté místo. Soutěže se účastnilo 16 družstev z okresu i mimo něj. Na soutěž „O Vánočního kapra“ postavila Poštorná dvě družstva.

 

Rok 1996

 

                 Po nějaké době se soutěží účastní také mladí hasiči. Mladší žáci získávají v celoroční činnosti šesté  místo v okrese. Muži absolvují Okresní soutěž v Požárním sportu. Mladší žáci na soutěži v Kloboukách u Brna dosahují času, který jim zaručuje v této soutěži jedenácté místo. Soutěž v Poštorné dostává nový název a stává se soutěží O putovní pohár Starosty města Břeclavi, když nad touto soutěží převzala patronát tehdejší starostka Ing.  Procházková. Soutěže se účastní mimo jiná družstva i družstvo mužů Poštorná. V prosinci se koná soutěž, která se stává již tradicí,  a to soutěž „O Vánočního kapra“, které se také účastní družstvo mužů a získává zde osmé místo. V tomto roce je uděleno  za dlouholetou činnost nevyšší vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy        a Slezska a titul „Zasloužilý hasič“ veliteli sboru Zdeňku Hanákovi. Ocenění jsou udělena v centru hasičského dění na zámku Přibyslav . 

Rok 1997

 

                 Činnost družstev mužů i žáků se zaměřuje na absolvování okresních soutěží. Muži absolvuj okresní soutěže v Požárním sportu a na soutěži v Drnholci získávají čvrté místo. Mladší žáci se v celoroční činnosti umísťují na šestém místě. Tradičně pak muži soutěží v soutěži  O putovní pohár starosty města Břeclavi.

 

                                                                                

Rok 1998

 

            V tomto roce město Břeclav ruší výjezdovou jednotku v Charvátské Nové Vsi a výjezdová jednotka Poštorná přebírá veškerý majetek do svého vlastnictví, kromě vozidla DVS 12 A30, které se vrací do sboru Stará Břeclav. Tím se pro hasiče v Poštorné také rozšiřuje rádius zásahů. Mladší žáci získávají v tomto roce v celoroční činnosti šesté místo. Muži se účastní okresní soutěže v Požárním sportu a soutěže v Drnholci.             I poštorenská soutěž  O putovní pohár starosty města Břeclavi se bez mužů z Poštorné neobešla.

 

 

 

Rok 1999

 

                 Činnost družstev je znovu zaměřena na absolvování co nejvíce soutěží jak v okrese, tak i mimo něj.  Znovu se připravilo družstvo na soutěž Memoriál Jaroslava Urbana v Českém Krumlově, soutěž v požárním sportu okresu Břeclav, v Podivíně (třetí místo). Dále to byla místní prosincová soutěž „O vánočního kapra“. Mladí hasiči v celoroční činnosti obsadili 16 místo a mladší ve Vlasaticích třetí místo. Sbor hasičů v Drnholci v rámci 750 let trvání města uspořádal soutěž mladých hasičů a této soutěže se účastnili starší žáci.

 

Rok 2000

 

                 Opět přibývá účastí na soutěžích všech družstev Poštorné. Mladí hasiči obsadí v soutěži v Poštorné druhé místo a v okresním vyhodnocení v běhu všestrannosti třetí místo. Muži získají 7. místo v požárním sportu, O putovní pohár starosty OSH v požárním útoku páté místo, ve Velkých Pavlovicích páté místo, ve Vlasaticích jedenácté místo, v Lanžhotě páté místo, v Poštorné třetí místo, v soutěži o Slovácký džbánek třinácté místo. Dále se družstvo mužů účastnilo soutěží ve Tvrdonicích, Týnci a Českém Krumlově.

 

     V tomto roce se vážně zabývá město Břeclav zrušením výjezdové jednotky hasičů v Poštorné. Velkým úsilím velitele se záměr města podařilo oddálit. Pozdější vývoj v bezpečnosti dal za pravdu veliteli a dalším funkcionářům, že zrušení výjezdové jednotky by nebylo správným rozhodnutím. Byla zrušena posádka vojska v Břeclavi i v Mikulově. Tyto posádky byly předurčeny v případě katastrof a záplav na tyto práce. V pozdějším období, např. svým vystoupením při záplavách v roce 2006 dokázali hasiči obhájit svoji existenci.

 

Rok 2001

                                                                  

                  Za dobrou práci bylo uděleno hasičům v Poštorné Čestné uznání Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  Kromě družstva dětí mužů se v tomto roce zformovalo družstvo žen, které velmi dobře začalo sekundovat družstvu mužů. Ve Velkých Pavlovicích obsazují druhé místo, v Poštorné také druhé místo, v Kloboukách znovu druhé místo, v Podivíně vítězí. Muži ve Velkých Pavlovicích obsadili první místo.              V soutěži  O putovní pohár starosty OSH, do které se započítávalo deset soutěží v okrese, jsou muži na prvním místě a ženy dosáhly pátého místa. Starší žáci absolvují soutěž v Šitbořicích (šesté místo), závod všestrannosti     (podzimní kolo) v Poštorné a jarní kolo v Drnholci. Na základě uzavřené spolupráce mezi hasiči v Poštorné         s DOBROVOLNÝMI HASIČI V ZWENTENDORFU a d. Donau se této soutěže účastnili mladí hasiči tohoto  rakouského města. Muži doprovázeli ženy na soutěž v Kloboukách a zde obsadili čtvrté místo. Již tradičně každým rokem pořádají hasiči v Poštorné soutěž  O putovní pohár starosty města Břeclavi. 

     Takovou aktivitu mohla družstva projevit také proto, že byla dokončena generální oprava DA 12 A  30, kde generální opravu motoru provedla odborná dílna a generální opravu karoserie a hasičské nadstavby prováděli členové hasičského sboru pracující v Dřevařských závodech Břeclav za pomoci závodních hasičů. Nejvíce hodin odpracoval Roman Hanák, který v té době pracoval jako údržbář závodu. Za finančního přispění města byla pro soutěžní družstva upravena PS 12 na obsah 1.600 cm3.

 

Rok 2002

 

Družstva mužů a žen jsou účastníky soutěží zařazených do Poháru starosty OSH a muži se po deseti soutěžích umísťují na prvním místě a získávají podruhé tento putovní pohár. Ženy v této soutěži skončily           na třetím místě. Děti soutěží v okresním podzimním i jarním kole. Výjezdová jednotka se účastní desíti výjezdů.

 

                                    Rok 2003

 

V tomto roce byla výjezdová jednotka povolána ke 14 zásahům  různého druhu. Mladí hasiči soutěžili  8. května ve Tvrdonicích, a to v disciplinách 4x60 m a v požárním útoku. Po štafetě 4x60 metrů a třetím místě v PÚ jim to vyneslo celkové první místo.

21. a 22. června se mladí hasiči účastnili soutěže mladých hasičů v rakouském Zwentendofu, kde soutěžili podle mezinárodních směrnic CTIF v disciplinách štafeta  a požární útok CTIF. Ziskem 930 bodů se umísťují    na sedmém místě mezi hostujícími družstvy. Ženy a muži soutěží  O pohár starosty OSH. O$bě družstva v tomto poháru vítězí a získávají putovní pohár. Do soutěží se zapojuje i družstvo „B“ a účastní se soutěží v Křižanovicích, okres Vyškov a v Tučapách také na okrese Vyškov. Soutěže  O pohár starosty města Břeclavi se účastní obě družstva mužů i ženy.

Rok 2004

 

Pro družstvo mužů „A“ je zajištěno finanční krytí na úpravu další PS 12 s obsahem 1.800 cm3. Výjezdová jednotka v tomto roce působila jen do poloviny roku a byla povolána k pěti zásahům. Další působení výjezdové jednotky bylo omezeno bouráním garáží a přípravou na rekonstrukci zbrojnice, která měla podle projektu začít v září tohoto roku. Technika byla částečně umístěna v garážích bývalého cukrovaru a v prostorách domu školství.Toto však nenarušilo soutěžní  aktivity sboru. V poháru OSH muži získávají putovní pohár a ženy pro tento rok druhé místo. Družstvo mužů „B"  se účastnilo soutěže v Hodějicích, okres Vyškov a okresní soutěže okresu Břeclav v Drnholci. Muži „A“ i ženy jsou účastníky místní soutěže v Sedleci, kde obsazují první místa. Mladí hasiči a dorost se účastní okresní soutěže, dále soutěží v Bulharech, Šitbořicích, zde se účastnil         i dorost v kategorii  muži a umísťuje se na 8. místě a mladí hasiči na místě 5. Výjezdová jednotka ke dni dětí provádí ukázky techniky i práce dětem v Charvátské Nové Vsi na hřišti tamního Sokola. Soutěže O putovní pohár starosty města Břeclavi se účastní jak dvě družstva mužů, tak i družstvo žen.  Soutěže mladých hasičů v Poštorné se na start tento rok staví tři družstva mladší kategorie a 8 družstev starší kategorie. Nechybí ani družstva Poštorné.

Rok 2005

 

Tento rok byl významným především tím že po mnoha letech došlo k rekonstrukci hasičské zbrojnice v Poštorné. Svépomocným zbouráním starých garáží, kde se na těchto pracích bezesporu nejvíce odpracovanými hodinami podílí mladí hasiči a dorost, kterým je třeba zvlášť poděkovat, byl nakonec úkol splněn. Na bouracích a odklízecích pracích bylo členy odpracováno 605 hodin. Stavba byla zahájena v březnu a dokončena na začátku října 2005. Členové sboru se rozhodli slavnostní otevření zbrojnice uskutečnit v měsíci květnu roku 2006.

     V prosinci byly uskutečněny dva výjezdy, a to na rodinný dům a požár kotelny v závodě Gumotex Břeclav. Tím byla zahájena činnost výjezdové jednotky po rekonstrukci zbrojnice. 6. února odstupuje dosavadní starosta SDH p. Jaroslav Lasovský a ve funkci jej na doporučení p. Lasovského nahrazuje p. Roman Hanák.

      Soutěžní družstvo mužů „A“ skončilo soutěži O putovní pohár starosty OSH na prvním místě, stejně tak i ženy. V SDH pracují tato družstva - muži A muži B (dorost), dorostenky a mladí hasiči. V Poštorné je organizován další ročník soutěže mužů  0 putovní pohár starosty města Břeclavi a O putovní pohár velitele       pro ženy. V polovině září probíhá na cvičišti za kostelem v Poštorné další ročník soutěže mladých hasičů jak pro družstva okresu Břeclav, tak i pro další přihlášená družstva jiných okresů. Velitel sboru  za svoji dlouholetou činnost dostává  Cenu rady města Břeclavi a od hasičů Řád Svatého Floriána, jedno z nevyšších vyznamenání. Je proveden nábor nových mladých hasičů a jsou utvořena 4 družstva. Mladí jsou vedeni Jiřím Kaňou, Petrou Kardosovou, Davidem Kordou a dalšími členy organizace v Poštorné.

 

Rok 2006

 

6. května se slavnostně otevírá za účasti mnoha hostů a velkého množství občanů Poštorné rekonstruovaná zbrojnice. Slavnostního aktu přestřižení pásky se ujímá za omluveného starostu města místostarosta pan Parolek. Žehnání zbrojnici i členům sboru se ujímá litoměřický biskup Pavel Posát. Při tomto slavnostním aktu dostávají členové sboru vyznamenání a medaile Za příkladnou práci, Za zásluhy,                     Za mimořádné zásluhy a medaili Za výchovu. Další členové jsou odměněni diplomy a uznáním OSH. Medailí    Za výchovu je odměněn Zdeněk Hanák, odznakem sv. Floriána Roman Hanák a Otakar Kopanič st., medailí      Za zásluhy Roman Konečný, Otakar Kopanič ml., Vlastimil Šenkýř, medaili Za příkladnou práci Milan Sedlák, Jaroslav Lasovský, Libor Vydra, medailí Za věrnost 10 let Ivan Kos, Petr Mikšovic, Libor Vydra, stužkou  k medaili  za 20 let Ludmila Hanáková a za 30 let Milan Sedlák. Dvacet tři členů dostává čestné uznání sboru, deset uznání okresu. Dalších sedm spolupracovníků a sponzorů je odměněno Čestným uznáním sboru, pět pracovníků města včetně starosty odměnilo OSH Čestným uznáním okresu. V přípravě na toto výročí nezahálela družstva v přípravě na nastávající ročník soutěží v okrese i mimo něj. K otevření zbrojnice ústředí  Sdružení hasičů Čech, Moravy  a  Slezska uděluje organizaci Čestné uznání za dosavadní práci. Na oslavě otevření zbrojnice se také účastnilo několik delegací hasičů okolních hasičských sborů z Rakouska včetně naších partnerů z města Zwentendorf a d. Donau. Za dobrou spolupráci SDH Poštorná udělilo Čestné členství starostovi tohoto rakouského města a veliteli  dobrovolných hasičů čestné uznání. Taktéž bylo uděleno za dlouholetou spolupráci čestné uznání veliteli SDH Stará Břeclav panu Josefu Košuličovi.

 

     V tomto roku postihly povodně i naše město a přilehlé městské části Poštornou i Charvátskou Novou Ves. Poštorenští hasiči stráví na záchranných pracích 14 dnů. Za dobře odvedenou práci sboru je uděleno Uznání Ministerstva vnitra i Uznání města Břeclavi.

     Před několika lety se  Poštorenští hasiči podíleli na obsluze časomíry staršího typu tak i nové, která je majetkem OSH. V tomto roce začíná první ročník „Břeclavské hasičské ligy“. Družstvo mužů se umísťuje         na druhém místě. Také družstvo žen v této soutěži obsadilo stejné druhé místo. Mladí hasiči soutěží v Bulharech, Tvrdonicích, Valticích, v Krumvíři, Poštorné. V okresním měřítku se účastní soutěží jarního i podzimního cyklu. V tomto roce se v Břeclavi na stadionu Lokomotivy koná  krajské kolo soutěže mužů a žen. Soutěže na žádost KSH zajišťuje okrsek  I., do kterého spadá Poštorná. Ta zajišťuje pracovní četu a obsluhu časomíry. Ctí pro poštorenské hasiče je jistě to, že velitelem soutěže byl jmenován velitel SDH Zdeněk  Hanák. Mimo těchto akcí se SDH podílí na dětském dnu v obchodním domu Hypernova, a to 1.června, dále pomáhají zabezpečit sjíždění řeky Dyje mladými hasiči  30. června. Kromě soutěží zařazených do BHL zajišťoval sbor 13. května časomírou soutěž mužů a žen v Drnholci. Poštorná pak pořádá 11. ročník soutěže O putovní pohár  starosty města Břeclavi  pro muže, O putovní pohár velitele pro ženy a soutěž mladých hasičů  O putovní pohár  v měsíci září.

     Z výčtu akcí za celou dobu trvání sboru dobrovolných hasičů je vidět, že v minulosti i v přítomnosti je velká aktivita činnosti hlavně ve výchově mladé generace. Je jistě přáním autorů této publikace, aby tomu bylo              i v dalších létech.

 

Historie hasičských vozidel  působících v SDH Poštorná.

 

           V roce 1885  byla zakoupena čtyřkolová koňská stříkačka značky Knaust o dodávce 600 litrů za minutu. Tato stříkačka byla v provozu až do roku 1926. Dále byly ve výzbroji dvě přenosné stříkačky, taktéž značky Knaust, které dávaly 150 litrů v minutě, jedna džberová stříkačka s výkonem 200 l v minutě.

V roce 1924 byla pořízena motorová stříkačka PS 4 značky Rosental s motorem typu boxer. Zvláštnost tohoto motoru bylo ovládání vaček ventilů venkem. V současnosti je tato stříkačka v Muzeu hasičského hnutí      v Přibyslavi na čestném místě v síni mezinárodních tradic.

Rok 1931 přináší hasičům další zlepšení. Je zakoupeno hasičské auto značky Škoda 204 z roku 1929 s označením HV 10. V roce 1932 je zakoupena přenosná stříkačka s označením PTS 7, v roce 1941                   na dvoukolém přívěsu PTS 8 s motorem Rosebauer ze závodu „Muna“ v Poštorné.

V roce 1942 další PTS 6,  které bylo ve výbavě sboru až do roku 1945. V tomto roce úpravou motoru        a čerpadla členové hasičského sboru Milan Kalač, František Wünsch, Ruda Neuman a Stanislav Štich dosáhli úpravou toho, že byl výkon zvýšen na 1000 litrů v minutě.

24. dubna 1950 byl přidělen sboru terénní nákladní vůz „Ford Canada“ k  hašení lesních požárů v obvodu Poštorné. Toto vozidlo bylo vyřazeno z provozu v roce 1963. O dalších vozidlech a technice se zmiňujeme v jednotlivých rocích činnosti sboru.

V roce 1964 bylo přiděleno nákladní vozidlo Tatra 805, které se v roce 1966 předělalo tak, aby vyhovovalo zásahovému vozidlu hasičů.

V následujících létech přichází do sboru  Cas 16 Praga RN, vozidlo T 805 hasičský speciál od fy Fosfa ,  vozidlo Praga RN s označením  AS 16, které bylo ve výzbroji a zasahovalo do roku 1987.

V roce 1986 následuje dopravní vozidlo AVIA 30, dále pak CAS 25 RTHP zakoupené                             od Jihomoravských dřevařských závodů.  Po zrušení výjezdové jednotky v Charvátské Nové Vsi přešla do sboru CAS 7 AKV, která byla v roce 2004  předělána firmou Grebeníček v Břeclavi tak,  aby vyhovovala potřebám hasičů. Členy sboru bylo na toto vozidlo namontováno čerpadlo o výkonu 2.500 litrů v minutě z novější Cas 25 RTHP. Nejvíce hodin na této úpravě odpracoval Roman Hanák.                                                                           

 

             Autor sestavení posloupnosti dějinných událostí v hasičstvu od jeho založení včetně historie regionu        a Hasičského sboru v Poštorné čerpal s historické dokumentace uložené v archivu Ústředí hasičů Čech, Moravy  a Slezska. K historickým událostem ve sboru dobrovolných hasičů Poštorná pak využil poznámek pana Josefa Sedláka, rodáka a bývalého hasiče  v Poštorné.

Patří mu upřímný dík, protože bez těchto dokumentů by publikace nebyla úplná.

 

Poštorná   18. června 2007

 

                                                                                                                                               Zdeněk   Hanák.