Jdi na obsah Jdi na menu

Historie sboru - 1961 - 1980

4. 7. 2010

Pro rok  1961 není záznamů.

 

                 Jen z diplomů je zřejmé, že se jak muži, tak i mladí hasiči účastnili prvního kola soutěže a byli oceněni diplomy za účast

.                                                                                 Rok 1962

 

                 Tento rok je rokem příprav na 80. výročí založení dobrovolného sboru v Poštorné.  U příležitosti oslav proběhla okresní soutěž požárních družstev, ČSČK předvedl ukázky svého umění v ošetřování zraněných, a byla uspořádána ukázka práce žáků z Poštorné a z Lanžhota. Dále jako součást oslav byla provedena dálková doprava vody z rybníčku Včelínek směrem k pivovaru a zámku v Břeclavi. Délka dopravního vedení byla 480 metrů. Tohoto cvičení se účastnily sbory z okolí Břeclavi.

 

     V tomto roce začalo pracovat družstvo dorostenců, které se zúčastnilo okrskového kola a postoupilo do kola okresního. Muži a žáci se účastnili kola prvního (okrskového).

 

Rok 1963

 

                Na výroční schůzi byl ponechán výbor bez změny, jen starostou byl zvolen p. Fasora a velitelem Jakub Drábek. Výcvik družstev byl velmi intenzivní, členové cvičili několikrát týdně. Sbor sdružoval mladší žáky, mladší dorost, starší dorost, muže CO (civilní ochrany), muže a smíšené družstvo. Aktivita členů sboru se projevila i na odpracovaní 510 hodin v JZD, čištění studní bylo věnováno 350 hodin a členové poštorenského sboru se také jako kolegové účastnili výstavby nové zbrojnice v Charvátské Nové Vsi.

    V soutěži požárních družstev záskal dorost v okrskovém kole první místo a v okresním kole místo druhé. Starší žáci v okrskovém kole získali  pohár za třetí místo a mladší žačky vyhrály okresní soutěž a postoupily      do krajského kola. Muži se účastnili soutěže ve Valticích a zde stanuli na bronzovém stupínku za zisk třetího místa.

Rok 1964

 

                 Výbor byl ponechán ve složení roku předešlého. Hlavním bodem činnosti, mimo výjezdy především k lesním požárům a požárům okolo železničních tratí Boří Les-Valtice a Lednice, bylo zaměření na přípravu soutěžních družstev. Muži soutěžili ve Valticích a skončili na 4 místě. Okresní výbor předal mladým hasičům Uznání Okresního výboru SPO za žňové hlídky mladým hasičům. Pozornost si opět zaslouží výhra mladých hasičů v okrskovém i okresním kole a uznání Krajského výboru SPO za účast v krajském kole. Taktéž starší žáci byli odměněni diplomem Okresního výboru za dobrou práci.

 

Rok 1965

 

                Po výroční schůzi zůstává  předsedou p. Fasora, ale na místo velitele je zvolen Zdeněk Hanák, tehdy profesionální hasič v závodě  Gumotex Břeclav. Jakub Drábek je zvolen jednatelem sboru.

Je zintenzivněn výcvik družstev, která se opět kromě účasti při zásazích účastní několika soutěží. Doba byla nevýhodná v tom, že byly příděly benzínu od Okresní inspekce. Příděly byly tak nízké, že někdy nezbývalo nic jiného než, aby si členové družstva, které chtělo jet na soutěž, benzín zakoupili ze své pokladny. I přes tyto překážky se družstva účastnila okrskového i okresního kola, kde byli muži odměněni Uznáním.Ve Valticích      se smůlou skončili muži na pátém místě z 36 družstev. Věra Prokopová získává pochvalný diplom od Krajského výboru SPO za zisk třetího místa v krajské soutěži. 

 

Rok 1966

 

                Výroční schůzí je do čela organizace zvolen Jan Bartuněk, který bohužel tragicky zahynul (utonul). Předsedou byl zvolen Dudešek. Od tohoto roku se téměř rok co rok střídali starostové a tak většina práce organizace i výjezdové jednotky zůstávala na  veliteli. Přes tyto nedostatky získává požární sbor uznání Ústředního výboru pro mladé hasiče při práci žňových hlídek. Mladší žáci se účastnili okrskového kola                a získávají za toto ocenění Čestného uznání okrsku.

 

Rok 1967

 

                 Mimo dobré práce výjezdové jednotky byly hodnoceny v tomto roku i soutěžní družstva SPO Poštorná. Družstvům mužů, dorostu i žáků bylo uděleno uznání v soutěži okrsku i okresu. Muži i ženy se účastnili soutěže v Rusínově, odkud si přivezli  Čestné uznání za účast.

 

Rok 1968

 

                Mladí hasiči získali čestné uznání za účast ve žňových hlídkách. Muži, kteří se nově zformovali, obsadili na soutěži v Poštorné 13. místo. V okresní soutěži získali druhé místo za vítězným družstvem Mikulova, pozdějším vítězem mezinárodní soutěže v Rakouském Kremzu. Druhé družstvo mužů získalo diplom za účast v prvním kole soutěže  (okrskové kolo) a za zisk třetího místa.

     V životě Československa nastávají další změny, vzniká „federální uspořádání“. Této skutečnosti se musí přizpůsobit také organizace požárníků. Předsedou se stává JUDr. Řepíský, bývalý šéf Hlavní správy PO.          12. listopadu se pak schází celostátní sjezd, který odsouhlasil vznik Českého svazu požární ochrany. Na Slovensku pak vzniká Slovenský svaz požárníků.

 

Rok 1969

 

                 Pro požární sbor v Poštorné se jedná bezesporu o nejúspěšnější rok v dosavadní historii. Družstvo mužů postoupilo přes vítězství v okrskovém i okresním kole do krajského kola, kde jen vlivem brněnských rozhodčích družstvo skončilo na druhém místě. Postup rozhodčích se dá pochopit proto, že před rokem              do vyřazovacího kola pro mezinárodní soutěž, která se měla konat v roce 1969 v rakouském Kremzu, z krajského kola postupovali ženy a muži z okresu Břeclav a v roce 1969 by se tato situace opět měla opakovat, což brněnští rozhodčí nemohli připustit. A tak družstvo Poštorné zaostalo za vítězi o pět vteřin a skončilo v krajské soutěži na druhém místě. Své kvality předvedlo v soutěži družstev „Moravského příhraničí“. Družstvo Poštorné získalo ve všech disciplínách požárního sportu první místo s nejmenším ziskem ztrátových bodů.           Družstvo mužů se účastnilo také soutěží ve Valticích a  Odrách. Postupu do krajského kola předcházelo vítězství v okrskovém i okresním kole. Všem těmto úspěchů předcházelo mnoho hodin výcviku a dalších soutěží, které zde  pro obsáhlost materiálů neuvádíme.

Rok 1970

 

                  V tomto roce došlo k  utlumení činnosti mužstva mužů. Důvodem byla emigrace dvou členů             do zahraničí, a to Milana Ference a Mirka Kuriála. I tak se družstvo mužů účastnilo okrskového i okresního kola soutěže ČSPO.

Rok 1971

 

                  Postupně je obnovována činnost družstva  mužů, které se účastnilo okrskového kola a ziskem prvního místa se kvalifikovalo do okresního kola, kde se umístilo na osmém místě. Požární sbor byl také pozván požárníky slovenské obce  Brodské na jejich soutěž. Zde začíná i dobrá spolupráce, která trvá doposud.

 

Rok 1972

 

 

                   Soutěžní rok přinesl pro družstvo mužů vítězství v okrskovém kole a postup do kola okresního. Zde dostává družstvo za zisk 6 místa pochvalný list za účast. Tento rok připadal na 90 let trvání požárního sboru        v Poštorné. Při této příležitosti bylo rozhodnuto členskou schůzí uspořádat soutěž požárních družstev.  Soutěže se účastnila družstva z okolí Břeclavi, z Poštorné a třemi družstvy i požárníci z Brodského. Na této soutěži bylo upevněno přátelství s požárníky tohoto sboru. Soutěže se také účastnili pozorovatelé obce Čáry ze Slovenska, kteří iniciovali v dalším roce soutěž v jejich obci.

 

Rok 1973

 

                  V tomto roce sjezd schválil znovuzřízení celostátní organizace s názvem Svaz požární ochrany ČSSR. Byly organizovány soutěže v okrskových a okresních kolech. V obou kolech zvítězilo družstvo Poštorné. V těchto létech také ubylo cestování za soutěžemi pro silné omezení přídělu benzínu od OIPO. Pokud sbor chtěl nějaké soutěže absolvovat, musel si sám benzín zakoupit a bylo jen na OIPO, zda cestu povolí i za těchto podmínek. Požární družstvo Poštorné se účastnilo soutěže ve Slovenské obci Čáry. V okrese se povinně účastnilo okrskového i okresního kola. V okrskovém kole získalo první místo a čestné uznání a v okresním kole diplom za účast.                                                                                                                                              

Rok 1974

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                  Začíná pracovat obnovené družstvo žáků. Předvádí požární útok při soutěži Jihomoravských dřevařských závodů CO,  která se konalo v prostoru nynějšího soutěžního prostoru za kostelem. Za svoje vystoupení dostávají od vedení Jihomoravských Dřevařských závodů Brno Čestné uznání. Muži i tento rok postoupili z okrskového kola do okresního a získávají diplom za účast. Starostou sboru se stává p. Herdin.

 

Rok 1975

 

 

                  Sbor dobrovolných hasičů v Poštorné pořádá nultý ročník soutěže mužů a žen, kterou nadále pořádá pravidelně. Žáci pracují pravidelně a účastní se soutěže v okrsku i v okresním kole . Za tuto činnost dostávají    od okrskového vedení i od okresu Čestné uznání. Muži taktéž postupují z okrskového kola do okresního a mimo poháry získávají  Diplomy okrskového i okresního výboru. Starostou sboru se stává p. Černý a jednatelem Jakub Drábek. 14 února byl uspořádán ples  s roznášením pozvánek po obci.

                                                                          

Rok 1976

 

                  Muži i žáci se účastnili okrskového i okresního kola. Sbor za svoji práci získává Čestné uznání  Okresního výboru ČSPO. V tomto roce jsou první zmínky o přístavbě zbrojnice. Je také sestaveno družstvo mužů ve složení: Jiří Suchánek, Jiří Karpiak, Horst Protivinský, Ferenc Vilim, Miroslav Back, Večeřa, František Adámek, Stanislav Vítek, Zdeněk Hanák, Petr Bukovský, Rajnošek a Jakub Drábek. Družstvo zároveň tvořilo výjezdovou jednotku. Okrskové kolo se konalo 15. května  Na Pastvisku ve Staré Břeclavi. Mimo mužů soutěžilo také družstvo žáků. V tomto roce byl ustaven mimo okrsky i Městský výbor, ve kterém byl sbor zastoupený Zdeňkem Hanákem, Jiřím Suchánkem a Jaroslavem Beránkem. Muži skončili na 4. místě ze 26 družstev a žáci obsadili 8 místo. Bylo ustanoveno, že to družstvo, které neabsolvuje první kolo, se nemůže účastnit i jiných soutěží pořádaných jinými sbory. V tomto roce je 3. srpna zvolen Jiří Karpiak starostou sboru.

 

Rok 1977

 

                 Bylo rozhodnuto, že v Poštorné budou soutěže požárních družstev mužů a žen pořádány každoročně    a tak vrcholí příprava na tuto soutěž. Soutěže byly stanoveny na 1.-17 září. Této soutěži předcházela účast v okrskovém kole dvou družstev mužů a jednoho družstva žáků. Všechna tři družstva postoupila do druhého kola, to je do kola okresního. Ve Sladovně v Poštorné proběhlo námětové cvičení vyhlášené požárním útvarem. Prvního ročníku se za Poštornou účastní dvě družstva. Družstvo „A“ získalo třetí místo a družstvo „B“ páté místo. K soutěžím kromě družstev z okresu Břeclav byla pozvána také družstva jiných okresů i ze Slovenska.

 

Rok 1978

 

                  Začíná celoroční činnost práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že dosud byla činnost mládeže zaměřena v Poštorné na výcvik a nikoliv na plnění všech úkolů celoroční činnosti mládeže, získává družstvo žáků 23. místo a uznání okresu. V městském kole soutěže získávají žáci první místo. Muži získávají v obou kolech soutěže v okrsku i okresu Diplomy. Soutěže v Poštorné se účastní jedno družstvo mužů z Poštorné. Jak je již tradicí, volí se nový starosta, kterým se stává Petr Bukovský. Pořádá se ples požárníků.

 

Rok 1979

 

                 Poučeni z minulého roku žáci zlepšují svoji činnost a umísťují se v celoroční činnosti mládeže na 10. místě, za což dostávají Diplom. Muži  se v soutěži mužů a žen ve Valticích umísťují na 9. místě. Tato soutěž v té době zahajovala soutěžní rok v okrese Břeclav a stávala se dostaveníčkem nejen  družstev s břeclavského okresu, ale i z dalekého okolí, Čech, Moravy i Slovenska. V největší slávě se této soutěže účastnilo až 60 družstev. Družstvo mužů opět zvítězilo v okrskovém kole  a postoupilo do kola okresního. Soutěž v Poštorné pokračuje třetím ročníkem, a to za účasti 11 družstev. Bylo by ostudou, aby se této soutěže neúčastnilo družstvo pořádající organizace, a tak i v tomto ročníku startuje družstvo mužů Poštorná.

 

Rok 1980

 

 

                  I v tomto roku pokračuje další ročník soutěží mužů a žen v Poštorné. Soutěže se účastnilo 11 družstev včetně družstev ze Slovenska. Za pořádající startuje družstvo mužů. Muži i žáci  postupují přes okrskové kolo  do kola okresního. Předsedou sboru je zvolen Michal Hrk. Je také  pořádán tradiční ples.