Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy SH ČMS část 6.

19. 7. 2010

HLAVA DEVÁTÁ: SBOR, JEHO ORGÁNY A ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Oddíl první: Sbor

Čl. 74

Postavení a vnitřní organizace

/1/        Sbor je organizační jednotkou SH ČMS, v níž jsou bezprostředně realizovány, především působností výkonnou a prováděcí, cíle sdružení, práva, povinnosti a zájmy členů sdružení.

/2/        Sbor v rozsahu vymezeném těmito stanovami v příslušném územním obvodu analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, organizačně zabezpečuje a realizuje zejména

a)    součinnost jmenovitě na úseku požární ochrany

aa)        s orgány obce,

ab)       s veřejností a fyzickými a právnickými osobami,

b)   vnitřní činnost a záležitosti.

/3/        Sbor je tvořen

a)    volenými orgány sboru,

b)   členskou základnou.

/4/        Orgány sboru jsou

a)    valná hromada,

b)   výbor sboru,

c)    starosta sboru,

d)   velitel sboru,

e)    vedoucí zájmových kolektivů, pokud jsou ustaveny.

/5/        Sbor vlastní majetek a je vybaven nezbytným majetkem sdružení, který užívá a s nímž je oprávněn za stanovených podmínek disponovat a který je povinen spravovat a chránit.

/6/        Sbor je povinen přispívat na činnost sdružení ročně základní částkou schválenou shromážděním starostů OSH a dodatečnou částkou schválenou shromážděním delegátů sborů.

 

Čl. 75

Působnost

/1/        Sbor se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, fyzických a právnických osob, zejména podílením se

a)    na poradenské a konsultační činnosti,

b)   na činnosti preventivních požárních hlídek, zvláště v situacích zvýšeného požárního nebo jiného obecného nebezpečí a mimořádných událostí, při větších shromážděních osob a při ostraze nebo dohledu nad objekty a zařízeními s vyšším požárním nebezpečím,

c)    na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách zařízení, prostředků
a pomůcek určených k signalizaci a ochraně před požáry, anebo určených k zásahům proti nim a jiným mimořádným událostem,

d)   na osvětové, preventivně výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na předcházení požárům jiným mimořádným událostem a postupům při zasahování proti nim,

e)    na činnosti zásahových jednotek při požáru nebo jiné mimořádné události a při odstraňování škodlivých následků takových událostí, popř. při jiných událostech a situacích, při kterých mohlo být užito sil a prostředků hasičské techniky,

f)    na vyhledávání zejména  členů zásahových jednotek a na aktivním výchovném působení na mládež též s cílem získat ji pro aktivní činnost ve sboru.

/2/        Úkoly uvedené v odstavci 1 jsou základní a k naplnění poslání sboru směřuje ještě řada úkolů dalších. Činnost sboru je zajišťována především nezištnou a obětavou prací členů. Na podporu svých aktivit může sbor vyvíjet výdělečnou a podnikatelskou činnost za předpokladu dodržení obecných platných právních předpisů.

/3/        Účast sboru na požární ochraně ve smyslu odst. 1 je zpravidla

a)    vymezena příslušnými plány požární ochrany,

b)   zajišťována příslušnými smlouvami, které mj. mají zahrnovat úpravu náhrady nákladů sborů spojených s touto účastí a závazky obce, fyzických nebo právnických osob týkající se náhrady škody, pokud je sboru nebo jeho členům způsobena v souvislosti s touto účasti.

/4/        V naléhavých a neodkladných případech sbor účast ve smyslu odst. 1 realizuje i mimo plány či mimosmluvně, a to i mimo obvod své působnosti.

/5/        Ve své vnitřní činnosti a záležitostech sbor přiměřeně a podle svých možností zejména

a)    pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů, příslušníků jejich rodin a popř. i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se
k jeho historii,

b)   dobrovolnou prací svých členů

ba)       přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí,

bb)       podílí se na humanitární pomoci.

/6/        Sbor si váží svých členů, dbá o pověst každého svého člena a celého sdružení. Je-li tato pověst porušena, je povinen působit k nápravě, včetně použití právních prostředků.

/7/        Působnost uvedenou v odst. 1 až 6 sbor uskutečňuje co možná ve spolupráci s jinými sbory, zejména sousedícími, s okrskovými orgány nebo městskými výbory a s OSH.

/8/        Ve své působnosti rozborové, koncepční, koordinační, metodicko-řídicí
a řídicí se sbor přiměřeně obdobně řídí ustanoveními čl. 31 a násl. s tím, že vychází též z pokynů OSH, svých možností a zájmů svých členů a přihlíží k poměrům, situaci a potřebám obvodu, v němž působí.

 

Oddíl druhý: Rozhodovací orgán sboru

Čl. 76

Valná hromada

/1/        Valná hromada je stálým rozhodovacím orgánem sboru. Tvoří ji členská základna sboru.

/2/        Valná hromada jedná a rozhoduje

a)    o symbolech sboru,

b)   o zprávách, týkajících se

ba)       činnosti sboru v obvodu jeho působnosti, zahrnující podstatné údaje o činnosti jeho orgánů a zájmových kolektivů,

bb) jeho hospodaření,

c)    o zprávě kontrolní a revizní rady (revizora účtů),

d)   o rozpočtu sboru,

e)    o zaměření činnosti sboru v obvodu jeho působnosti na další období,

f)    o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady a o výši odvodu nad rámec stanovené částky (čl. 74, odst. 6)

g)   o jmenování čestných členů

h)   o všech dalších otázkách v působnosti sboru, které si vyhradí.

/3/        Valná hromada volí a odvolává

a)    starostu, popř. jeho náměstka nebo náměstky, velitele sboru, popř. vedoucího kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, další členy výboru, předsedu a členy kontrolní a revizní rady sboru (revizora účtů),

b)   delegáta nebo delegáty shromáždění delegátů sborů.

c) volí kandidáty na funkce ve vyšších orgánech OSH (MSH), KSH a SH ČMS

/4/        Valnou hromadu svolává výbor nebo starosta.

/5/        Valná hromada se koná

a)    jako řádná jednou za půl roku, z nichž jedna je výroční,

b)   jako mimořádná do jednoho měsíce svolaná

ba)       ze závažných důvodů na základě rozhodnutí výboru, kontrolní
a revizní rady, popř. revizora účtů, výkonného výboru OSH nebo výkonného výboru SH ČMS nebo

bb)       na žádost kvalifikované absolutní většiny řádných členů působících ve sboru,

c)    jako ustavující, jestliže nejméně pět hasičů - řádných členů SH ČMS, popř. osob do sdružení právě vstupujících (čl. 18, odst. 2 a odst. 4 písm. b),  se rozhodne založit sbor, k ustavující valné hromadě je třeba předchozího souhlasu výkonného výboru OSH.

 

 

Oddíl třetí: Výkonné orgány sboru

Čl. 77

Postavení, organizace a působnost výkonných orgánů

/1/        Výkonné orgány

a)    připravují jednání a rozhodnutí valné hromady a její rozhodnutí provádějí,

b)   řídí činnost sboru v době mezi konáním valných hromad,

c)    vyřizují běžné záležitosti sboru.

/2/        Výkonnými orgány sboru jsou

a)    výbor sboru,

b)   starosta, popř. náměstek nebo náměstkové starosty,

c)    velitel sboru, popř. vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů.

 

Čl. 78

Výbor sboru

/1/        Výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek.

/2/        Výbor tvoří

a)    starosta sboru, popř. jeho náměstek nebo náměstkové,

b)   velitel sboru, popř. vedoucí zájmových kolektivů,

c)    další členové v počtu, který stanoví valná hromada, výbor musí být nejméně tříčlenný.

/3/        Jednání výboru se zúčastňuje s hlasem poradním předseda kontrolní a revizní rady sboru, popř. revizor účtů.

/4/        Působnost výboru, jeho jednání a rozhodování se přiměřeně obdobně řídí ustanovením čl. 67 a na tento článek navazujícími ustanoveními.

 

Čl. 79

Starosta sboru a jeho náměstkové

/1/        Starosta

a)    rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru,

b)   připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí,

c)    vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru,

d)   o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru.

 

/2/  Je-li ustaven náměstek starosty nebo více náměstků, zastupují jej v době

jeho nepřítomnosti nebo v záležitostech, které jim svěří. Pokud není

ustaven náměstek starosty, zastupuje jej velitel sboru.

 

Čl. 80

Velitel sboru

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje sbor při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickými osobami.

 

Čl. 81

Vedoucí kolektivů

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, zejména

a)    provádějí rozhodnutí orgánů sboru, které se týkají oboru činnosti kolektivu,

b)   organizují a řídí jeho činnost,

c)    tlumočí zájmy a stanoviska kolektivu na jednáních orgánů sboru.

Oddíl čtvrtý: Kontrolní orgány sboru

Čl. 82

Kontrolní a revizní rada

/1/        Kontrolní a revizní rada sboru (dále jen „rada„) má postavení, vnitřní organizaci, působnost, práva a povinnosti ve vztahu k sboru, jeho dalším orgánům a orgánům a zájmovým kolektivům přiměřeně obdobné, jakou mají kontrolní orgány OSH.

/2/        Rada působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň třicet členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

 

Čl. 83

Revizor účtů

Ve sboru s počtem členů méně než třicet je namísto kontrolní a revizní rady volen revizor účtů, jeho působnost je omezena pouze na záležitosti hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor nebo starosta.

 

Oddíl pátý: Kolektivy působící ve sboru

Čl. 84

Kolektiv mladých hasičů

/1/        V kolektivu mladých hasičů se realizují zájmy mladých hasičů zejména ve vztahu k požární ochraně a k přípravě hasičských činností.

/2/        Kolektiv tvoří mladí hasiči, pokud jejich počet působících ve sboru dosahuje alespoň pěti.

/3/        Kolektiv řídí vedoucí z řad hasičů, který si může určit pomocníky (instruktory) třeba i z řad mladých hasičů, pokud jsou starší patnácti let.

/4/        Při větším počtu mladých hasičů si kolektiv ustavuje radu kolektivu, která se poradním hlasem podílí na rozhodování vedoucího kolektivu.

 

Čl. 85

Zájmové kolektivy

/1/        Sbory  podle svých možností a zájmu členů v nich působících mohou ustavovat zájmové kolektivy, zejména ve vztahu ke kultuře, osvětě, vzdělávání, sportu a jiným oborům nebo činnostem.

/2/        Kolektivy řídí a jejich činnost organizuje vedoucí, popř. za účasti rady kolektivu.

 

 

HLAVA DESÁTÁ: ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY ZŘlZOVANÉ ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY

Čl. 86

Působnost a postavení

/1/        K zajištění podstaty, předmětu a hlavních okruhů činnosti SH ČMS (čl. 3) výkonný výbor zpravidla zřizuje organizační jednotky (čl. 5 odst. 5).

/2/        Činnostmi uvedenými v odst. 1 se rozumí zejména

a)    instruktážní, školicí, vzdělávací a výcviková činnost,

b)  historiografické, muzejní, dokumentační a archivní působení hasičstva,

c)  ediční, nakladatelská a vydavatelská činnost,

d)  podpora hasičské činnosti a požární ochrany,

e)  hospodářské (výdělečné) činnosti, popř. správa majetku sdružení.

/3/  Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 87

Organizace a řízení

/1/        Organizační jednotky jsou za plnění svých úkolů (působnosti) odpovědné ústředním orgánům.

/2/        V čele organizační jednotky je ředitel nebo vedoucí, který je přímým nadřízeným všech zaměstnanců jednotky.

/3/        Činnosti uvedené v čl. 89 odst. 1 mohou být spojovány v jedné organizační jednotce. Organizační jednotky mohou k úhradě části svých nákladů vyvíjet výdělečnou činnost. Jejich zařízení mohou být také využívána pro účely schůzové, společenské a rekreační.

 

 

Část čtvrtá
Organizace hospodaření a majetek sdružení

 

HLAVA JEDENÁCTÁ: MAJETEK a závazky SDRUŽENÍ A ORGANIZACE HOSPODAŘENÍ

Oddíl první: Pravidla hospodaření sdružení

a organizačních jednotek

 

Čl. 88

Majetek  a závazky sdružení a organizačních jednotek

/1/     Majetek a závazky (dále jen"majetek") se dělí na majetek sdružení a majetek organizačních jednotek.

/2/     Majetek sdružení a majetek organizačních jednotek se sestává z věcí a práv, které jsou ve vlastnictví sdružení nebo organizačních jednotek.

/3/     Majetek sdružení a organizačních jednotek slouží k zajištění činnosti sdružení a organizačních jednotek.

 

Čl. 89

Majetek sdružení

/1/     Majetek sdružení je majetek, který získalo sdružení v minulosti nebo současnou činností a je v jeho vlastnictví

/2/     Evidenci majetku sdružení vede Kancelář sdružení. Kancelář sdružení může být pověřena zajišťováním výkonu správy jednotlivých částí (souborů) majetku. Postupuje v souladu se schváleným rozpočtem sdružení.

/3/     Jednotlivé části (soubory) majetku sdružení mohou být svěřeny do užívání a správy organizační jednotce sdružení. Dokument o svěření majetku musí být písemný, např. ve  formě statutu organizační jednotky, nájemní nebo zápůjční  smlouvy.

/4/     S částí majetku sdružení, svěřenou do užívání, musí organizační jednotka nakládat v souladu s dokumentem o svěření.. Pokud organizační jednotka hospodaří současně s vlastním majetkem, nesmí nakládáním s ním ohrozit nebo zkrátit svěřený majetek sdružení.

/5/     O nabytí , zcizení a dání do zástavy nemovitého nebo dlouhodobého finančního majetku sdružení rozhoduje shromáždění starostů .

V případě nebezpečí z prodlení může v této věci rozhodnout VV SH

ČMS . Svůj postup musí zdůvodnit na nejbližším shromáždění starostů

/6/     Podrobnosti o nakládání s majetkem sdružení stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 90

Majetek organizačních jednotek

/1/     Majetek organizační jednotky je majetek, který získala organizační jednotka v minulosti, nebo současnou činností a je v jejím vlastnictví.

/2/     S majetkem dle odst 1 nakládá organizační jednotka v souladu s usnesením rozhodovacího orgánu organizační jednotky Žádné jiné organizační jednotky ani orgány sdružení nejsou oprávněny do tohoto disposičního práva zasahovat. Tím však není dotčeno právo příslušného orgánu sdružení omezit nakládání i s tímto majetkem v rozsahu ustanovení zákona, obecně závazného  právního předpisu nebo pokynů orgánů státní správy.

 

 

Čl. 91

Rozpočet

/1/     Hospodaření s majetkem sdružení a jeho organizačních jednotek se řídí  rozpočtem. Rozpočet vychází z poslání činnosti sdružení konkretizovaného do střednědobých podmínek sdružení a jeho organizačních jednotek.

/2/     Rozpočet sestavuje na období jednoho roku výkonný orgán a schvaluje jej rozhodovací orgán. Při  sestavení rozpočtu se činnost zpravidla rozdělí na hlavní (čl. 3 a čl. 75) a podnikatelskou.

/3/     Kontrolu plnění rozpočtu sestaví výkonný orgán a schvaluje jej rozhodovací orgán.

Čl. 92

Účetnictví, daně a oprávnění k podnikání

/1/     Účetnictví sdružení a organizačních jednotek vychází ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a dalších obecně závazných právních předpisů vztahujících se na tuto oblast.

/2/     Veškerou činnost vykonává sdružení a organizační jednotky v souladu s obecně závaznými právními předpisy tj. zdravotními, hygienickými, požárními, bezpečnosti práce aj.

/3/     Pro výkon soustavné podnikatelské činnosti musí mít sdružení a organizační jednotky příslušná oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání, popřípadě dalších obecně závazných právních předpisů.

 

 

Čl. 93

Ochrana a evidence majetku sdružení

/1/     Všechny orgány sdružení, organizační jednotky a osoby pověřené výkonem správy, péčí, užíváním a disponováním s majetkem sdružení a organizačních jednotek, jsou povinny dbát co nejvyšší efektivnosti a hospodárnosti a usilovat o růst tohoto majetku tak, aby poslání sdružení bylo zajišťováno na náležité úrovni.

/2/     Veškerý majetek sdružení i majetek organizačních jednotek musí být evidován a inventarizován  s použitím dokladů, jež stanoví obecně závazné právní předpisy, popř. vnitřní předpisy  sdružení. Z dokladů musí být též zřejmé, zda jde o majetek sdružení nebo organizačních jednotek, jakým způsobem a z jakých zdrojů byl pořízen a k jakému konkrétnímu účelu  je užíván.

/3/     Doklady uvedené v odst. 2 jsou ukládány (uschovávány), vyřazovány z evidence a skartovány způsobem a ve lhůtách určených obecně závaznými právními předpisy, popř. podle vnitřních předpisů sdružení.

/4/     Orgány a organizační jednotky, které užívají majetek sdružení, jsou povinny na vyžádání příslušného orgánu sdružení předložit inventarizační zprávu a seznam, popř. informaci o stavu majetku.

 

 

Čl. 94

Příjmy a výdaje

/1/      Sdružení a organizační jednotky získávají majetek (příjmy) ke své

činnosti zejména:

a)       členskými příspěvky,

b)       dobrovolnou prací svých členů, popř. zaměstnanců a dalších osob,

c)       dary fyzických a právnických osob, děděním,

d)      dotacemi, příspěvky  a dalšími způsoby podpory státu, orgánů územně správních celků a orgánů místní samosprávy,

e)       výnosy z hmotného, nehmotného a finančního majetku,

f)        výnosy z reklamy,

g)       podnikatelskou činností.

h)       příspěvky mezi organizačními jednotkami.

/2/    Použití finančních prostředků (výdaje) a dalšího majetku sdružení iorganizačních jednotek, musí být v souladu s posláním sdružení.

 

Čl. 95

Podnikatelská činnost

/1/     Podnikatelskou činnost sdružení  a organizačních jednotek řídí a nesou za ní odpovědnost příslušné výkonné orgány

/2/     Podnikatelskou činnost zajišťují výkonné orgány v souladu s usnesením rozhodovacích orgánů.

/3/     Výnosy z podnikatelské činnosti sdružení se stávají majetkem sdružení.

/4/     Výnosy z podnikatelské činnosti  organizační jednotky se stávají majetkem této organizační jednotky.

/5/     Používání majetku jiného vlastníka k provádění podnikatelské činnosti musí být zabezpečeno písemnou smlouvou.

/6/     Ztráty nebo škody z výdělečné činnosti musí vyrovnat organizační jednotka sdružení, která výdělečnou činnost zabezpečuje nebo provádí


Část pátá
Ustanovení přechodná a závěrečná

 

HLAVA DVANÁCTÁ: PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. 96

Přezkoumání vnitřních předpisů

/1/        Výkonný výbor SH ČMS ve lhůtě stanovené shromážděním starostů

a)    přezkoumá znění všech dosavadních směrnic, pokynů a jiných řídicích aktů, zda neodporují tomuto znění stanov, a nahradí je nebo doplní novými,

b)   doplní dosavadní evidence a registrace ve smyslu tohoto znění stanov.

/2/        Ustanovení odst. 1 přiměřeně obdobně platí i pro organizační jednotky.

 

 

HLAVA TŘINÁCTÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Oddíl první: Vnitřní předpisy a výklad stanov

 

Čl. 97

Směrnice SH ČMS

/1/        K provedení jednotlivých ustanovení stanov, popř. k realizaci obecně právních předpisů, dotýkajících se činnosti sdružení, ústřední orgány vydávají směrnice, které jsou závazné pro všechny organizační jednotky, orgány a členy sdružení.

/2/        Jako směrnice se vydávají zejména

a)    statut čestných vyznamenání a titulů, stejnokrojový předpis, zakládací listina symbolů,

b)   organizační řád SH ČMS,

c)    závazný výklad stanov,

d)   vnitřní předpisy zásadní povahy,

e)    další vnitřní předpisy, upravující běžné postupy, zejména organizační povahy,

f)    metodické pokyny,

g)   statuty organizačních jednotek zřizovaných ústředními orgány.

/3/        Směrnice uvedené pod písm. a) schvaluje shromáždění starostů , ostatní schvaluje VV SH ČMS.

 

Čl. 98

Pokyny KSH, OSH, okrsků a sborů

/1/        K provedení směrnic sdružení (čl. 97) jsou KSH a OSH oprávněna a podle okolnosti povinna vydávat závazné pokyny pro sbory, v nichž přihlížejí k místním (specifickým) podmínkám a poměrům v obvodu jejich působnosti.

/2/        Ustanovení odst. 1 přiměřeně obdobně platí pro okrsky  i pro sbory.

 

Oddíl druhý:

 

Řešení sporů

 

 

Čl. 99

Smírčí komise

/1/ Spory vzniklé při uskutečňování činnosti SH ČMS mezi organizačními jednotkami SH ČMS, mezi členy SH ČMS popř. mezi orgány SH ČMS navzájem tyto subjekty předkládají k řešení smírčí komisi.

/2/ Spory podle bodu 1řeší a rozhoduje smírčí komise ve složení:

a)             starosta SH ČMS

b)            předseda ÚKRR

c)             odborníci přizvaní starostou SH ČMS.

/3/ O způsobu řešení sporu rozhoduje smírčí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas starosty SH ČMS.

 

Oddíl třetí:

Zánik sdružení a postupy s tím spojené

Čl. 100

Důvody zániku

SH ČMS zaniká jen v případech stanovených zákonem, tj.

a)    dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, (par. 12, odst 1., písm. a) zák. sdruž.),

b)   pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění (par. 12 odst. 1 písm. b) zák. sdruž.).

 

Čl. 101

Sloučení nebo rozpuštění

O sloučení nebo rozpuštění SH ČMS rozhoduje sjezd kvalifikovanou absolutní většinou hlasů.

 

Čl. 102

Rozhodnutí MV o rozpuštění

/l/           Neprodleně po doručení rozhodnutí MV o rozpuštění SH ČMS vedení svolá výkonný výbor, který rozhodne o dalším postupu, zejména zda má být podán opravný prostředek k soudu (par. 12 odst. 3 věta druhá a třetí zák. sdruž.) Obdobně se postupuje po doručení upozornění MV (par. 12 odst. 3 věta první zák. sdruž.).

/2/        O rozhodnutí nebo upozornění MV výkonný výbor vyrozumí všechny orgány a organizační jednotky sdružení.

/3/        Bližší podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Oddíl třetí: Platnost, účinnost a registrace stanov

Čl. 103

Platnost a účinnost

/1/        Znění stanov přijaté 3. řádným sjezdem SH ČMS nabylo platnosti a zároveň účinnosti schválením usnesení sjezdu, tj. dnem 3. července 2005.

 

 

Čl. 104

Registrace

Starosta SH ČMS se pověřuje, aby úplné znění stanov:

a)    předložil v zákonem stanovené lhůtě k registraci Ministerstvu vnitra ČR,

b)   vhodným způsobem zveřejnil.

 

Předsedající III. řádného sjezdu SH ČMS, konaného dne 2. – 3. 7. 2005 v

Klatovech

 

 

Starosta SH ČMS:

 

Ing. Karel Richter                              …………………………………

 

 

Předsedající III. řádného sjezdu:

 

Doc. Ing. Václav Liška, Dr.              …………………………………