Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy SH ČMS část 5.

19. 7. 2010

Čl. 59

Starosta KSH, zaměstnanci KSH

Starosta KSH

a)  projednává a rozhoduje svěřené mu záležitosti VV  KSH

b)  obsahově připravuje jednání VV KSH a provádí jeho rozhodnutí

c)  rozhoduje běžné záležitosti KSH a řídí činnost zaměstnanců

d)  o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV KSH

 

 

Oddíl čtvrtý: Poradní orgány KSH

 

Čl. 60

Odborné rady KSH

/1/  Odborné rady KSH jsou stálými poradními  (pracovními, konsultačními,

koordinačními a instrukčně metodickými) orgány KSH s postavením,

organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně ústředním odborným

radám (čl. 48).

/2/ VV KSH ustavuje aktiv zasloužilých hasičů

 

 

Oddíl  pátý : Kontrolní orgány KSH

 

Čl. 61

Kontrolní a revizní rada KSH

Kontrolní a revizní rada KSH je  kontrolním orgánem KSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústřední kontrolní a revizní radě (čl. 52 a následující)

 

HLAVA OSMÁ: OSH, ORGÁNY OSH A KANCELÁŘ

Oddíl první: OSH

Čl. 62

Postavení a vnitřní organizace

/1/        OSH v rozsahu vymezeném těmito stanovami analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost sdružení a sborů ve stanoveném územním obvodu zejména ve směru

a)    součinnosti, jmenovitě na úseku požární ochrany

aa)        se státními orgány a obcemi,

ab)       s veřejností, fyzickými a právnickými osobami,

b)   vnitřní činnosti a záležitosti.

/2/        OSH vytváří

a)    volené okresní orgány,

b)   kancelář s potřebným počtem zaměstnanců a dalších pracovníků, je-li to vhodné a účelné.

/3/        Orgány OSH jsou

a)    shromáždění delegátů sborů,

b)   shromáždění představitelů sborů,

c)    výkonný výbor OSH,

d)  vedení, bude-li rozhodnutím VV ustaveno

e) starosta OSH,

f) odborné rady OSH,

g)   kontrolní a revizní rada OSH,

h)   okrskové orgány a městské výbory pokud je OSH ustaví (čl. 63 odst.2 a čl. 71).

/4/ Výkonný výbor OSH má možnost ustavit v určeném počtu

vedení. Vedení tvoří starosta OSH a náměstkové starosty OSH.

/5/  OSH je vybaveno nezbytným majetkem, který užívá a s ním je oprávněno

za stanovených podmínek disponovat a který je povinno spravovat a

chránit.

/6/  OSH přispívá na činnost SH ČMS stanovenými peněžními částkami (čl.

74 odst. 6).

 

Čl. 63

Působnost

/1/        Ve své působnosti se OSH přiměřeně obdobně řídí ustanoveními čl. 31 až 34 s tím, že vychází z pokynů ústředních orgánů a kraje s přihlédnutím k poměrům, situaci a potřebám v okrese.

/2/        OSH je oprávněno zřizovat okrsky nebo městské výbory, ustavovat jejich orgány a svěřovat jim část své působnosti.

 

Oddíl druhý: Rozhodovací orgány OSH

Čl. 64

Shromáždění delegátů sborů

/1/        Shromáždění delegátů sborů (dále jen „shromáždění delegátů“) je nejvyšším rozhodovacím orgánem OSH.

/2/        Shromáždění delegátů tvoří delegáti, zvolení valnými hromadami sborů, jež působí v územním obvodu OSH. Klíč (poměr počtu delegátů k počtu členů) určuje svolavatel (odst. 3).

/3/        Shromáždění delegátů svolává shromáždění představitelů sborů ve lhůtách uvedených v odst. 6. Nedostaví-li se ve stanovenou hodinu absolutní většina zvolených delegátů sborů, za jednu hodinu poté se koná shromáždění delegátů za předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny zvolených delegátů.

/4/        Shromáždění delegátů jedná a rozhoduje

a)    o změně symbolů OSH,

b)   o zprávách týkajících se činnosti a hospodaření OSH,

c)    o zprávě okresní kontrolní a revizní rady,

d)   o zaměření činnosti sdružení v okrese,

e)    o počtu členů výkonného výboru OSH, náměstků starosty OSH, o oborech činnosti, k nimž jsou ustavovány odborné rady OSH, a o počtu členů kontrolní a revizní rady OSH.

f)  o výši dodatečného příspěvku na činnost OSH

/5/        Shromáždění delegátů

a)    volí a odvolává

aa)        starostu OSH, jeho náměstky a další členy výkonného výboru OSH,

ab)       předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady,

 

b) volí delegáty sjezdu SH ČMS a kandidáty na funkce ve vyšších

orgánech SH ČMS.

/6/        Zasedání shromáždění delegátů se koná

a)    jako řádné jednou za pět roků ve lhůtě ne kratší třiceti dnů přede dnem, na který byl svolán řádný sjezd SH ČMS,

b)   jako mimořádné ve lhůtě ne kratší dvaceti dnů přede dnem, na který byl svolán mimořádný sjezd SH ČMS

ba)       ze závažných důvodů, na základě rozhodnutí shromáždění představitelů sborů,  vyžaduje-li to zájem OSH

bb) po podání písemné žádosti výkonného výboru nebo okresní

kontrolní a revizní rady, vyžaduje-li to závažný a naléhavý zájem OSH

bc)       ve lhůtě 3 měsíců od doručení žádosti dvoutřetinové většiny sborů, působících v obvodu OSH.

/7/        Shromáždění delegátů je oprávněno vyjadřovat se ke všem záležitostem, které jsou předmětem navrhovaného programu jednání sjezdu, navrhnout další záležitosti k projednání sjezdu, pověřit některého z delegátů, aby tlumočil stanoviska shromáždění delegátům popř. doporučovat delegátům jednotný postup na sjezdu.

/8/        Jednání a rozhodování shromáždění delegátů se řídí obecnými ustanoveními stanov.

 

Čl. 65

Shromáždění představitelů sborů

/1/  Shromáždění představitelů sborů (dále jen „shromáždění představitelů„) je

stálým rozhodovacím orgánem OSH v období mezi řádnými zasedáními

shromáždění delegátů.

/2/  Tvoří je starosta OSH a starostové sborů nebo představitelé sborů, které

působí v obvodě působnosti OSH , s hlasem poradním se jej zúčastňují

členové výkonného výboru OSH a členové OKRR

/3/  Shromáždění představitelů zejména

a)    svolává shromáždění delegátů sborů,

b)   rozhoduje o jeho přípravě,

c)    sestavuje podklady pro jeho jednání a rozhodnutí.

/4/  Shromáždění představitelů po projednání rozhoduje zejména

a)    o ročních průběžných zprávách, týkajících se činnosti a výsledků hospodaření OSH,

b)   o ročním rozpočtu,

c)    o zaměření činnosti na období do příštího řádného zasedání.

/5/        Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění představitelů projednává a rozhoduje též záležitosti vyhrazené shromáždění delegátů sborů uvedené v čl. 64 odst. 4.

/6/        Shromáždění představitelů je oprávněno

a)    odvolat výkonný výbor OSH, jednotlivé členy výkonného výboru, starostu OSH nebo jeho náměstky a vedoucí odborných rad OSH, předsedu a členy OKRR, jestliže závažným způsobem porušují své povinnosti,

b)   zvolit orgány uvedené v odst. 6 písm. a), jestliže došlo k uprázdnění některé takové funkce z jiného důvodu, popřípadě doplnit výkonný výbor a OKRR , jestliže celkový počet jejich členů se snížil na nižší počet než původně schválilo shromáždění delegátů sborů

c) je oprávněno podávat VV SH ČMS návrh na zánik organizačních

jednotek

/7/        Zasedání shromáždění se koná nejméně jednou za rok a svolává je výkonný výbor.

 

 

Oddíl třetí: Výkonné orgány OSH

Čl. 66

Postavení a organizace výkonných orgánů

/1/    Výkonné orgány OSH

a)    připravují jednání a rozhodnutí okresních rozhodovacích orgánů a přijatá rozhodnutí provádějí,

b)   řídí činnost OSH v době mezi zasedáními okresních rozhodovacích orgánů,

c)    vyřizují běžné záležitosti OSH.

/2/        Výkonnými orgány jsou

a)    výkonný výbor OSH,

b) vedení (viz. čl. 62 odst. 3 písm. d)

c) starosta, náměstek  nebo náměstkové starosty.

/3/        Výkonný výbor je nadřízen vedení, starostovi, náměstkům starosty a vedoucímu   kanceláře.

 

Čl. 67

Výkonný výbor OSH

/1/        Výkonný výbor OSH (dále jen „VV OSH„)

a)    projednává všechny závažné záležitosti OSH a sborů a rozhoduje je, pokud nejsou vyhrazeny okresním rozhodovacím orgánům,

b)   provádí rozhodnutí shromáždění delegátů sborů a shromáždění představitelů sborů,

c)    navrhuje starostovi OSH jmenování a odvolání pracovníků kanceláře nebo dalšího pracovníka  OSH.

/2/        VV OSH tvoří

a)    starosta OSH, jeho náměstkové a vedoucí odborných rad,

b)   další členové

/3/        Jednání VV OSH se zúčastňuje s hlasem poradním předseda kontrolní
a revizní rady OSH a určený zaměstnanec nebo další pracovník OSH , je-li ustanoven.

/4/        Působnost, pravidla jednání a rozhodování VV OSH se přiměřeně obdobně řídí působností, pravidly jednání a rozhodování výkonného výboru SH ČMS.

 

Čl. 68

Starosta OSH, jeho náměstkové, zaměstnanci a další pracovníci OSH

/1/        Starosta OSH, zpravidla za součinnosti náměstka (náměstků) a případně určených zaměstnanců a dalších pracovníků:

a)    projednává a rozhoduje svěřené mu záležitosti VV OSH,

b)   obsahově připravuje jednání VV OSH a provádí jeho rozhodnutí,

c)    rozhoduje běžné záležitosti OSH a řídí činnost zaměstnanců a dalších pracovníků,

d)   o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV OSH.

/2/        Náměstkové starosty podle pokynů starosty, řídí jim stanovené úseky činnosti OSH. Starostou určený náměstek jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

/3/        Určený zaměstnanec nebo další pracovník řídí činnost Kanceláře a vyřizuje běžné záležitosti OSH podle pokynů starosty OSH. Přitom se zároveň řídí metodickými pokyny.

 

 

Oddíl čtvrtý: Poradní orgány OSH a orgány
s odvozenou působností

Čl. 69

Odborné rady OSH

/1/        Odborné rady OSH jsou stálými poradními pracovními (poradními, konsultačními, koordinačními a instrukčně metodickými) orgány OSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústředním odborným radám (čl. 48).

/2/        Výkonný výbor ustavuje aktiv zasloužilých hasičů.

 

Čl. 70

Odborné konference OSH

Odborné konference OSH jsou završující pracovní (poradní a konsultační) orgány OSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústředním odborným konferencím (čl. 49).

 

Čl. 71

Okrsek

/1/        Okrskové orgány a městské výbory (dále jen okrsek nebo okrskové orgány) mohou být ustavovány v zájmu koordinace činnosti sborů zpravidla v územních hasebních obvodech. OSH může zřídit okrsek , jako organizační jednotku SH ČMS (čl. 5 odst. 5 písm. c). Okrsek tvoří okrskové orgány.  Svou působnost odvozují od působnosti jim postoupené (svěřené) OSH.

/2/        Okrskovými orgány jsou

a)       valná hromada, tvořená zástupci SDH

b) výbor okrsku

c) starosta okrsku,

d) velitel okrsku.

/3/        Postavení, organizaci, působnost a pravidla jednání a rozhodování okrskových orgánů určuje shromáždění představitelů sborů a ve své činnosti jsou řízeny výkonnými orgány OSH.

/4/   Ve své působnosti se okrsek přiměřeně řídí ustanoveními čl. 74 až 83,

čl. 88 až 95.

 

Oddíl pátý: Kontrolní orgány OSH

Čl. 72

Kontrolní a revizní rada OSH

Kontrolní a revizní rada OSH je kontrolním orgánem OSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústřední kontrolní a revizní radě (čl. 52 a násl.).

 

 

Oddíl šestý: Kancelář OSH

Čl. 73

Postavení, působnost a vnitřní organizace

/1/          Kancelář OSH má postavení a působnost přiměřeně obdobnou postavení
a působnosti Kanceláře sdružení (čl. 54).

/2/        V čele kanceláře OSH je určený zaměstnanec nebo další pracovník OSH ,který je nadřízen všem zaměstnancům a dalším pracovníkům kanceláře.