Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy SH ČMS část 4.

19. 7. 2010

Čl. 45

Jednání výkonného výboru SH ČMS

/1/        Zasedáni VV se koná nejméně jednou za dva měsíce. Svolává je starosta SH ČMS nebo 1. náměstek starosty, příp. v jeho nepřítomnosti pověřený člen vedení SH ČMS písemnou pozvánkou s uvedením programu jednání.

/2/        Členům VV jsou doručovány – spolu s pozvánkou – v dostatečném časovém předstihu před zasedáním písemnosti potřebné k jednání a rozhodnutí.

/3/        Výkonný výbor je způsobilý jednat a rozhodovat, je-li přítomna absolutní většina jeho členů.

/4/        Zasedáni VV, popř. projednávání jednotlivých záležitostí programu (pořadu) jednání, mohou být přítomny – pokud jsou pozvány – další osoby, zejména zaměstnanci, další pracovníci sdružení a členové orgánů sdružení. Tyto osoby mají poradní hlas.

/5/        Zasedání VV řídí starosta SH ČMS nebo 1. náměstek starosty, příp. některý z jeho náměstků pověřený vedením SH ČMS.

/6/        Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty SH ČMS, popř. není-li přítomen, hlas předsedajícího.

/7/        O průběhu zasedání VV se vyhotovuje zápis podle obecných ustanovení stanov s tím, že ověřovatelé zápisu jsou dva.

/8/        Informace o výsledcích zasedání VV se zpravidla zveřejňuje v informačních médiích SH ČMS.

 

Čl. 46

Vedení SH ČMS

/1/        Vedení sdružení (dále jen „vedení“)

a)    projednává a rozhoduje záležitosti stanovené organizačním řádem sdružení nebo mu svěřené VV,

b)   připravuje podklady pro jednání VV a provádí jeho rozhodnutí,

c)    určuje zaměření řídicích činností starosty, náměstků starosty a ředitele Kanceláře sdružení,

d)   vyřizuje běžné záležitosti řízení SH ČMS,

e)    o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV.

/2/        Vedení tvoří starosta a jeho náměstkové.

/3/   Zasedání vedení se koná podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Svolává je starosta z vlastní iniciativy nebo na žádost některého z členů jeho vedení.

/4/        Vedení rozhoduje většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty.

/5/        Rozhodovat lze též po písemném projednání za podmínek uvedených v čl. 11.

/6/        Nesouhlasí-li člen vedení s rozhodnutím, může žádat projednáni záležitosti na nejbližším zasedání VV. Taková záležitost musí být zařazena do programu (pořadu) zasedání. Jde-li o naléhavou (závažnou a neodkladnou) záležitost, musí být zasedání VV svoláno do deseti dnů.

/7/        Ředitel Kanceláře se zúčastňuje jednání vedení SH ČMS s hlasem poradním.

Čl. 47

Starosta SH ČMS, jeho náměstkové a ředitel Kanceláře

/1/        Starosta SH ČMS:

a)  je představitelem sdružení, který jedná za VV (čl. 1 odst. 5) a je

zpravidla zaměstnancem SH ČMS,

b)  nesmí být členem vedení a představenstva obchodních společností se

kterými je SH ČMS přímo nebo prostřednictvím jiného subjektu

nepřímo, ekonomicky spojené. Za ekonomické spojení se v tomto

smyslu považuje vlastnictví více než 25% majetkových podílů

s hlasovacím právem.

/2/        Starostou SH ČMS může být jen osoba  splňující  podmínky   § 10a  zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Funkční období starosty SH ČMS skončí dnem, kdy přestane splňovat tyto podmínky pro výkon funkce.

/3/  Starosta SH ČMS

a)    připravuje jednání a rozhodnutí výkonných orgánů a zajišťuje plnění jejich rozhodnutí, pokud si je nevyhradily samy,

b)   po projednání ve VV jmenuje a řídí ředitele Kanceláře sdružení,  koordinuje činnost náměstků starosty SH ČMS, přitom je oprávněn vyhradit si přímé řízení jednotlivých úseků nebo záležitostí v působnosti Kanceláře,

c)    vyřizuje běžné záležitosti sdružení a Kanceláře mezi jednáními vedení SH ČMS,

d) ze své činnosti je odpovědný sjezdu a podává zprávy ústředním

orgánům sdružení (čl. 30 odst. 4 písm. a), b) c) d)  a g).

/4/  Starosta určuje, který z jeho náměstků je prvním náměstkem starosty.

/5/   Náměstkové starosty:

a) působí v činnostech svěřených jim podle čl. 46 odst. 1 písm. c),

b nesmí být předsedou představenstva obchodních společností, se kterými

je SH ČMS přímo nebo prostřednictvím jiného subjektu nepřímo

ekonomicky spojené. Za ekonomické spojení se v tomto smyslu

považuje vlastnictví více než 25% majetkových podílů s hlasovacím

právem.

/6/  Ředitel Kanceláře SH ČMS, řídí činnost Kanceláře, podle pokynů

starosty SH ČMS a usnesení vedení SH ČMS.

 

Oddíl čtvrtý: Ústřední poradní orgány

Čl. 48

Ústřední odborné rady

/1/        Ústřední odborné rady (dále jen „rady“) jsou stálými poradními pracovními (pomocnými, konsultačními, koordinačními a instrukčně metodickými) orgány SH ČMS, které

a) navrhují orgánům, které je zřídily, odbornou, popř. věcnou, organizační a právní stránku jednotlivých oborů činnosti sdružení a navrhují opatření k jejich řešení, včetně předkládání návrhů a úprav obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů sdružení,

b)   připravují opatření k metodickému řízení těchto činností, působí k realizaci přijatých opatření a vyjadřují se k navrhovaným opatřením ve styčných činnostech,

c)    zabezpečují výměnu informací a zkušeností a jejich sdělování zejména publikační a školicí činností a prostřednictvím odborných konferencí (čl. 49).

/2/                                       Jednotlivé obory činností, pro něž jsou rady zřizovány, určuje orgán SH ČMS, který radu nebo rady vytvořil  (čl. 7 odst. 8). Tento orgán stanovuje počet členů rady a určuje vedoucího rady.

/3/  Rozhodnutí a stanoviska rad mají povahu doporučující.

/4/ Orgánu, který radu vytvořil, je rada odpovědna ze své činnosti; tomuto orgánu rada předkládá nejméně jednou ročně zprávy o své činnosti.

/5/        Zvláštní postavení má rada mládeže a aktiv zasloužilých hasičů.

/6/        Podrobnosti stanoví vnitřní předpis sdružení.

 

Čl. 49

Ústřední odborné konference

/1/        Ústřední odborné konference (dále jen „konference“) jsou pracovními (poradními a konsultačními) orgány SH ČMS, které  svolává VV k výměně odborných názorů jednotlivých oborů činnosti sdružení.

/2/        Konference jsou připravovány, svolávány, organizovány a řízeny VV.

/3/        Účastníky jednání konferencí jsou VV  pozvaní členové sdružení, kteří působí v příslušném oboru, vedoucí ústředních, krajských a okresních odborných rad obdobného zaměření a další odborníci.

/4/        Rozhodnutí konferencí mají povahu doporučující.

 

Oddíl pátý: Ústřední kontrolní orgány

Čl. 50

Ústřední kontrolní a revizní rada

/1/          Ústřední kontrolní a revizní rada (dále jen „ÚKRR„ nebo „rada„) je nejvyšším kontrolním orgánem SH ČMS.

/2/        Rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná sjezdu a shromáždění starostů. Rada a kterýkoli její člen není oprávněn zasahovat do činnosti kteréhokoli orgánu sdružení, zejména pozastavovat rozhodnutí nebo přikazovat jeho vydání, zrušení či změnu.

/3/        Počet členů rady určuje sjezd. Rada si ze svých členů volí  místopředsedu.

/4/   Členem ÚKRR může být jen osoba splňující podmínky § 10a

zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Funkční období člena ÚKRR

skončí dnem, kdy přestane splňovat tyto podmínky pro výkon funkce.

 

Čl. 51

Zákaz konkurence

/1/ Členy Ústřední kontrolní a revizní rady nemohou být starostové organizačních jednotek SH ČMS s právní subjektivitou a ředitelé nebo náměstci Ústředních hasičských škol a Centra hasičského hnutí, jsou-li tyto funkce ustaveny.

/2/ Členem Ústřední kontrolní a revizní rady nemůže být osoba, která je zároveň členem statutárního nebo kontrolního orgánu  obchodní společnosti, ve které má SH ČMS nebo její organizační složka podle bodu 1 tohoto článku majetkovou účast.

 

Čl. 52

Úkoly a práva ÚKRR

/1/        ÚKRR se ve své činnosti zaměřuje zejména

a)    na dodržování zákonů, stanov, směrnic, vnitřních předpisů a rozhodnutí ústředních orgánů; rozhodnutí nižších orgánů může kontrolovat  s vědomím příslušné nižší kontrolní a revizní rady nebo v případě její nečinnosti a nebo jestliže ve svých důsledcích by šlo o záležitost společného zájmu,

b)   na hospodaření sdružení, jednotlivých organizačních jednotek, jmenovitě na správu, užívání a nakládání s majetkem sdružení,

c)    na ochranu majetku sdružení,

d)   na výdělečnou, zvláště podnikatelskou činnost organizačních jednotek; přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti, pokud by touto činností mohl být dotčen majetek sdružení.

/2/        Rada, popř. její jednotliví pověření členové, je oprávněna a podle okolností povinna

a)    nahlížet do všech písemností orgánů a organizačních jednotek sdružení a pořizovat si z nich výpisy nebo jejich opisy, v naléhavých případech zajišťovat prvopisy, popř. jiné předměty, které by mohly sloužit k doložení kontrolních zjištění,

b)   být přítomna jakémukoli jednání orgánu, při kterém se rozhoduje; jednání rozhodovacích orgánů SH ČMS a též zasedání VV SH ČMS se s hlasem poradním povinně zúčastňuje  předseda nebo místopředseda,

c)    požadovat vysvětlení, popř. i písemné, od kteréhokoliv orgánu SH ČMS (s výjimkou ústředních rozhodovacích orgánů), zaměstnance nebo jiného pracovníka sdružení a v závažných záležitostech od kteréhokoli člena SH ČMS, popř. třetí osoby.

 

Čl. 53

Činnost ÚKRR

/1/        Kontrolní úkony ÚKRR provádí zpravidla ve skupinách a může si k nim přizvat odborníky jednotlivých profesí.

/2/        Z každého úkonu se sepisuje záznam, s nímž je – až na výjimky – seznamován orgán nebo osoba, jíž se kontrola týká nebo dotýká. Výjimky se týkají případů, v nichž by seznámení a výsledky kontroly mohlo způsobit nežádoucí důsledky. Záznam má obsahovat výsledky kontrolních zjištění a návrhy na opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V závažných případech o výsledcích kontroly, popř. o kontrolních zjištěních, ještě v jejich průběhu ÚKRR informuje vedení sdružení nebo některého jeho člena.

/3/        Zasedání rady se koná nejméně jednou za tři měsíce, svolává je předseda, popř. na žádost kteréhokoli člena i mimořádně v naléhavých záležitostech.

/4/        Zasedání rady řídí její předseda nebo místopředseda, případně pověřený člen rady.

/5/        Zasedání

a)    projednává a sestavuje plány kontrolní činnosti,

b)   zevšeobecňuje získané poznatky a zkušenosti a náležitým způsobem je využívá, zejména k působení na jejich odstranění,

c) vydává metodické pokyny nižším KRR,

d) sestavuje předepsané zprávy ústředním orgánům.

 

Oddíl šestý: Kancelář sdružení

Čl. 54

Působnost a vnitřní organizace

/1/ Kancelář sdružení (dále jen „Kancelář„) bezprostředně zabezpečuje zejména činnost ústředních orgánů na úseku

a)    hospodářsko správním,

b)   administrativním a sekretářském,

c)    technicko-organizačním,

d)   dokumentačním a registračním,

e) dopravním a spojovacím,

f) poradensko-informačního servisu.

/2/        Kancelář má potřebný počet zaměstnanců a dalších pracovníků.

/3/        Ředitel Kanceláře podle pokynů starosty SH ČMS, usnesení vedení SH ČMS, řídí činnost Kanceláře (odst. 1) a je nadřízen všem zaměstnancům a dalším pracovníkům působícím v Kanceláři.

/4/        Organizaci a složení Kanceláře včetně systemizace funkcí a úpravy způsobu jejich obsazování stanoví vnitřní předpis.

 

 

HLAVA SEDMÁ : KSH, ORGÁNY KSH A KANCELÁŘ

 

Oddíl první : KSH

 

Čl.  55

Postavení a vnitřní organizace

/1/ KSH v rozsahu stanoveném těmito stanovami

analyzuje,koncipuje,koordinuje a organizačně zabezpečuje činnost

sdružení  ve stanoveném územním obvodu zejména ve směru :

a)  činnosti,jmenovitě na úseku požární ochrany

aa) se státními orgány a obcemi

ab) s veřejností,fyzickými a právnickými osobami

b)  vnitřní činnosti a záležitosti

ba) koordinace činnosti OSH

bb) organizování a zajišťování krajských akcí sdružení

bc) součinnost okresních odborných rad

/2/ KSH vytváří:

a)  volené krajské orgány

b)  kancelář s potřebným počtem zaměstnanců, je-li to vhodné a účelné.

/3/ Orgány KSH jsou

a)  shromáždění představitelů OSH

b)  výkonný výbor

c)  vedení, bude-li rozhodnutím výkonného výboru ustaveno

d)  starosta KSH

e)  kontrolní a revizní rada KSH

/4/ Výkonný výbor KSH je tvořen starosty a dalšími funkcionáři

OSH kraje v počtu schváleném shromážděním představitelů OSH

v kraji.

/5/ Výkonný výbor KSH má možnost ustavit v určeném počtu

vedení. Vedení tvoří starosta KSH a náměstkové starosty KSH.

/6/ KSH je vybaveno nezbytným majetkem,který užívá a je s ním

oprávněno   za  stanovených podmínek disponovat a který je

nutno spravovat a chránit.

/7/ Finanční prostředky  na svoji činnost zajišťuje KSH

v součinnosti s VV SH ČMS.

/8/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 56

Působnost

Ve své působnosti se KSH řídí přiměřeně obdobně ustanoveními čl. 31 až

34 s tím, že vychází z pokynů ústředních orgánů s přihlédnutím k potřebám, poměrům a  situaci v kraji.

 

 

Oddíl druhý : Rozhodovací orgány KSH

 

Čl. 57

Shromáždění představitelů OSH

/1/  Shromáždění představitelů OSH je stálým rozhodovacím orgánem KSH

/2/  Tvoří je starosta KSH a starostové OSH, která působí v obvodě působnosti

KSH, případně další představitelé těchto OSH podle klíče, který určí

výkonný výbor KSH. S hlasem poradním se jej zúčastňují další členové

výkonného výboru KSH a předseda a ostatní členové KRR KSH.

/3/  Shromáždění představitelů OSH rozhoduje zejména o

a)  zprávách týkajících se činnosti a hospodaření KSH,

b)  ročních průběžných zprávách  týkajících se činnosti KSH,

c)  ročním rozpočtu,

d)  zaměření činnosti sdružení v kraji,

e)  zaměření činnosti KSH na období do příštího řádného zasedání.

f)  počtu členů výkonného výboru KSH, oborech činnosti, k nimž jsou

ustavovány odborné rady KSH a o počtu členů kontrolní a revizní

rady KSH

g)  výši dodatečného příspěvku na činnost KSH.

 

/4/  Shromáždění představitelů OSH

a)  volí a odvolává

aa)                   výkonný výbor KSH, starostu KSH, jednotlivé členy výkonného

výboru KSH,

ab) předsedu a členy kontrolní a revizní rady KSH,

b)  jmenuje a odvolává vedoucí odborných rad KSH.

/5/  Shromáždění představitelů OSH se koná podle potřeby, nejméně však

jedenkrát ročně. Svolává je výkonný výbor KSH.

/6/  Shromáždění představitelů OSH v Praze vykonává shromáždění

představitelů sborů

 

 

Oddíl třetí: Výkonné orgány KSH

 

Čl. 58

Výkonný výbor KSH

/1/ Výkonné orgány KSH

a)  řídí činnost KSH,

b)  vyřizují běžné záležitosti KSH

/2/ Výkonnými orgány jsou

a) výkonný výbor KSH

b) vedení (viz. čl. 55 odst. 3 písm. c)

c) starosta KSH

/3/ Výkonný výbor je nadřízen vedení ( viz. čl. 55 odst 3 písm. c)

a starostovi KSH

/4/ Výkonný výbor  KSH (dále jen VV KSH)

a) svolává shromáždění představitelů OSH,

b) projednává všechny záležitosti spadající do jeho územní působnosti

c) provádí rozhodnutí ústředních rozhodovacích a  výkonných orgánů

d) navrhuje starostovi KSH jmenování určeného zaměstnance KSH,

popř. jeho odvolání

/5/ VV KSH tvoří

a) starosta KSH

b) náměstkové starosty KSH

c) další členové minimálně v počtu OSH začleněných v kraji

/6/ Jednání VV KSH se zúčastňuje s hlasem poradním předseda nebo

místopředseda kontrolní a revizní  rady  KSH a určený zaměstnanec KSH

je-li ustaven

/7/ Působnost, pravidla jednání a rozhodování VV KSH a vedení se

přiměřeně  obdobně a  z hlediska postavení KSH řídí  působností, pravidly

jednání a rozhodování VV SH  ČMS a vedení SH ČMS, případně VV

OSH.