Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy SH ČMS část 3.

19. 7. 2010

 

Čl. 37

Konání sjezdu

/1/        Řádný sjezd se koná jednou za pět let, nejpozději do konce kalendářního roku, který je pátým rokem po konání předcházejícího řádného sjezdu.

/2/        Shromáždění starostů OSH může rozhodnout o svolání mimořádného sjezdu,  vyžaduje-li to zájem sdružení, a to na základě písemné žádosti

a)  výkonného výboru nebo ústřední kontrolní a revizní rady sdružení,

vyžaduje-li to závažný a naléhavý zájem sdružení, anebo

b) dvoutřetinové  většiny sborů.

Shromáždění starostů OSH rozhoduje absolutní kvalifikovanou většinou

/3/        Z žádostí uvedených v odst. 2, doručených shromáždění starostů OSH musí být zřejmý důvod svolání mimořádného sjezdu, tj. ve kterých skutečnostech se spatřuje zájem, popř. závažný a naléhavý zájem sdružení. Žádosti sborů ve smyslu odst. 2 písm. b) se musí shodovat alespoň co do podstaty záležitosti, pro níž má být mimořádný sjezd svolán.

/4/  Mimořádný sjezd se koná do šesti měsíců od rozhodnutí shromáždění starostů OSH o jeho svolání.

 

Čl. 38

Průběh sjezdu

/1/        Delegáti sjezdu jsou povinni

a)    dostavit se pokud možno alespoň jednu hodinu před stanoveným zahájením a během jednání se zdržovat v jednacím sále,

b)   prokázat se platným členským průkazem SH ČMS a delegačním lístkem potvrzeným OSH,

c)    zapsat se do listiny přítomných; správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem zapisovatelé, ověřovatelé zápisu a předsedající, který zahajuje sjezd (odst. 3).

/2/        Sjezd je způsobilý k jednání a rozhodování, dostaví-li se absolutní většina delegátů alespoň do jedné hodiny po uplynutí stanoveného času zahájení sjezdu.

/3/        Sjezdové jednání zahajuje pověřený člen shromáždění starostů OSH, který konstatováním listiny přítomných vyhlásí, zda sjezd je způsobilý k jednáni a rozhodování (odst. 2).

/4/        Jestliže sjezd je způsobilý k jednání a rozhodování, předsedající navrhne

a)    zvolit pracovní předsednictvo, sčitatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sjezdové pracovní komise,

b)   schválit program jednání, jednací a volební řád.

/5/        Další jednání sjezdu řídí člen pracovního předsednictva (předsedající sjezdu), kterého určí pracovní předsednictvo. Způsob volby a počet členů pracovního předsednictva je určen schváleným jednacím a volebním řádem. Členové pracovního předsednictva se mohou v řízení jednání střídat. Proti způsobu řízení předsedajícím může kterýkoli delegát vznést námitky: o nich rozhodne pracovní předsednictvo.

/6/        Sjezd nadále může rozhodovat (usnášet se) jen o záležitostech schváleného programu (odst. 4 písm. b).

/7/        Ke každé záležitosti projednávané na sjezdu (podle stanoveného programu) musí být umožněna diskuse, její součástí může být předložení návrhu pozměňovacích nebo zamítavých rozhodnutí. Diskuse může být časově omezena, zejména stanovením délky diskusních vystoupení. Předsedající je oprávněn diskutujícímu odejmout slovo, jestliže překračuje sjezdem určený časový limit pro diskusní vystoupení nebo zjevně překračuje rámec programu jednání.

/8/        Hlasování se děje tajnou volbou nerozhodne-li prostá většina, že hlasování má být veřejné (aklamací)/9/   Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně v záležitostech

a)    stanov a symbolů kvalifikovaná většina,

b)   zániku sdružení absolutní kvalifikovaná většina,

c)    ostatních prostá většina.

 

 

Čl. 39

Zápis z jednání sjezdu

/1/        O průběhu sjezdu se vyhotovuje zápis, jehož správnost potvrzují svými podpisy zapisovatelé a ověřovatelé zápisu (čl. 38 odst. 4 písm. a) a všichni předsedající sjezdu (čl. 38 odst. 3, 4, 5).

/2/        Do zápisu je oprávněn nahlédnout každý delegát sjezdu.

/3/        O výsledcích sjezdu, zvláště o přijatých usneseních, jsou ostatní orgány sdružení a organizační jednotky bez zbytečného odkladu informovány, zpravidla v hasičském tisku.

/4/        Na základě rozhodnutí pracovního předsednictva, popř. výkonného výboru SH ČMS, se výsledky sjezdového jednání vhodným způsobem zveřejňují.

 

Čl. 40

Náhradní sjezd

/1/        Nedostaví-li se potřebný počet delegátů (čl. 38 odst. 2), vyhlásí předsedající, že sjezd se nekoná a bude se konat náhradní sjezd v místě a čase, které určí shromáždění starostů OSH, a to do šesti měsíců od doby původně svolaného sjezdu.

/2/        V případě, že se nedostaví potřebný počet delegátů náhradního sjezdu, zahájení sjezdu se odkládá o čtyři hodiny a bude se konat za předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny zvolených delegátů. V tomto případě však sjezd nemůže rozhodnout o zániku sdružení.

 

Čl. 41

Shromáždění starostů OSH

/1/        Shromáždění starostů OSH (dále jen „shromáždění starostů“) je stálým rozhodovacím orgánem SH ČMS v době mezi sjezdy.

/2/        Tvoří jej starostové OSH a starosta SH ČMS. S hlasem poradním se jej zúčastňují členové výkonného výboru SH ČMS, ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH  a členové ÚKRR.

/3/        Shromáždění starostů

a)    svolává sjezd SH ČMS,

b)   rozhoduje o jeho přípravě,

c)    schvaluje podklady (zprávy a návrhy) pro  jednání a rozhodnutí sjezdu.

/4/        Shromáždění starostů po projednání rozhoduje zejména

a)    o ročních průběžných zprávách, týkajících se činnosti a výsledku hospodaření SH ČMS,

b)   o ročním rozpočtu SH ČMS a výši základního příspěvku na činnost SH ČMS (čl. 74, odst. 6),

c) o vzniku a zániku organizačních jednotek zřizovaných ústředními orgány SH ČMS,

d) přijímá doporučení k zásadním a strategickým rozhodnutím ve vztahu

k obchodním společnostem, v nichž je SH ČMS zakladatelem,

akcionářem nebo společníkem. K zamezení střetu zájmů nebude člen

shromáždění  starostů hlasovat k problému, který se jej týká a zároveň se

o tyto absentující hlasy sníží kvórum. Další záležitosti týkající se střetu

zájmů stanoví vnitřní předpis.

e) rozhoduje o roční  zprávě ÚKRR,

f)  rozhoduje o postupu zástupce SH ČMS při hlasování na valných

hromadách obchodních společností, ve kterých SH ČMS vlastní více

než 25% majetkových podílů s hlasovacím právem, v případě, že se

jedná o změny v kmenovém jmění, složení představenstva nebo dozorčí

rady  nebo změně stanov.

/5/        Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění starostů

a) projednává a rozhoduje též záležitosti uvedené v čl. 35 odst. 3 vyhrazené sjezdu, s výjimkou zániku sdružení.

b)   je oprávněno odvolat výkonný výbor, jednotlivé členy výkonného výboru, starostu nebo jednotlivé jeho náměstky, předsedu a členy UKRR, jestliže závažným způsobem porušují své povinnosti,

c) je oprávněno zvolit nový výkonný výbor a doplnit výbor o nové členy

výkonného výboru, jestliže jejich počet klesne pod stanovený počet

určený usnesením sjezdu ; uvolní-li  se funkce starosty nebo některého z

jeho náměstků, shromáždění  starostů zvolí nového,

d) je oprávněno zvolit předsedu a další  členy ÚKRR.

 

Čl. 42

Konání shromáždění starostů

/1/        Řádné shromáždění starostů se koná zpravidla jednou ročně, nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku.

/2/        Mimořádné shromáždění starostů se koná

a)    ze závažných důvodů z rozhodnutí výkonného výboru,

b)   na odůvodněnou žádost nejméně dvou třetin OSH s tím, že musí být svoláno do devadesáti dnů po dni, kdy došla poslední žádost potřebná
k naplnění stanoveného počtu žádostí.

/3/        Shromáždění starostů  svolává výkonný výbor písemnou pozvánkou, v níž je zejména uveden navrhovaný program, popř. ze kterých důvodů je mimořádné shromáždění svoláváno, kde a kdy se koná. Pozvánka se doručuje členům nejméně čtrnáct dnů před dnem shromáždění spolu s materiály o kterých se bude jednat a rozhodovat.

/4/        Shromáždění starostů je způsobilé rozhodovat

a)  v záležitostech uvedených v čl. 35 odst. 3 a 4 vyhrazených Sjezdu,

s výjimkou zániku sdružení, hlasy starostů OSH podle klíče jeden hlas

na každých započatých 1000 členů podle posledního známého,

shromážděním schváleného stavu členské základny. Starosta SH ČMS

má jeden hlas.

b) v ostatních záležitostech je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho

členů.

/5/  Shromáždění starostů řídí starosta SH ČMS nebo jiný pověřený člen

výkonného výboru SH ČMS.

 

Oddíl třetí: Ústřední výkonné orgány SH ČMS

Čl. 43

Postavení a organizace

/1/        Ústřední výkonné orgány

a)    připravují jednání a rozhodnutí nejvyšších (rozhodovacích) orgánů sdružení a přijatá rozhodnutí provádějí,

b)   řídí činnost SH ČMS v období mezi zasedáními těchto orgánů,

c)    vyřizují běžné záležitosti SH ČMS.

/2/        Ústředními výkonnými orgány jsou

a) výkonný výbor SH ČMS,

b) vedení SH ČMS,

c)    starosta SH ČMS,

d) náměstkové starosty SH ČMS,

/3/    Pokud není dále stanoveno jinak, výkonné orgány se řídí ve své činnosti

organizačním řádem

 

 

Čl. 44

Výkonný výbor SH ČMS

/1/  Výkonný výbor SH ČMS (dále jen „VV“) zajišťuje provádění rozhodnutí

sjezdu a shromáždění starostů .

/2/   Výkonný výbor SH ČMS je nadřízen vedení sdružení

/3/  Členy  VV  jsou starosta SH ČMS,  jeho náměstkové a vedoucí ústředních odborných rad a další členové v počtu určeném usnesením sjezdu.

/4/        Jednání VV se zúčastňuje s hlasem poradním předseda nebo místopředseda ústřední kontrolní a revizní rady a ředitel Kanceláře SH ČMS. VV může přizvat na jednání starosty KSH a ředitele ÚHŠ a CHH.

/5/        VV zejména

a)    připravuje podklady (zprávy a návrhy) pro jednání sjezdu, které pak projednává shromáždění starostů OSH a předkládá je sjezdu,

b)   sestavuje podklady (zprávy a návrhy) pro shromáždění starostů OSH,

c)    organizuje, koordinuje a řídí provedení jednak rozhodnutí sjezdu, nevyhradí-li si tuto činnost shromáždění starostů, jednak rozhodnutí shromáždění starostů OSH,

d)   určuje zaměření činnosti ústředních odborných rad, které zřizuje (čl. 7 odst. 8) a které kontroluje a koordinuje,

e) koordinuje činnost krajů,

f)    zřizuje ÚHŠ a CHH, projednává a schvaluje zprávy o jejich činnosti a hospodaření a schvaluje jejich ředitele nebo vedoucí,

g) odpovídá za  vydávání odborných a jiných publikací, časopisů, periodik a propagačních materiálů,

h)   projednává a schvaluje

ha)       zprávy o výsledcích činnosti v jednotlivých oblastech a zprávy o činnosti ústředních odborných rad,

hb) zaměření a plány činnosti, včetně hospodaření ústředních orgánů a   kanceláře a plány internátní přípravy,

hc)       statuty ÚHŠ a CHH,

hd) postup a mandát zástupce SH ČMS při hlasování na valných

hromadách obchodních společností, ve kterých SH ČMS vlastní

majetkové podíly s hlasovacím právem, s výjimkou postupů

vyhrazených shromáždění starostů  podle čl. 41odst. 4 písm. f).

i)  projednává

ia) zprávy ústřední kontrolní a revizní rady o provedených

kontrolách a revizích

ib) zprávy o výsledcích činnosti a hospodaření

/6/        VV dále projednává a schvaluje

a)    v personálních věcech zejména

aa) systemizaci pracovních míst, platový řád a směrnice pro poskytování odměn zaměstnancům Kanceláře,

ab)       metodiku úpravy pracovně-právních vztahů v organizačních jednotkách,

ac)        plán výchovy a vzdělávání odborných pracovníků podle jejich zařazení a vysílání pracovníků ke studiu a na stáže do zahraničí,

ad)        návrhy na udílení čestných vyznamenání a titulů (čl. 14, odst. 1),

ae)        složení delegací SH ČMS, vysílaných do zahraničí,

af)  jmenování a odvolání ředitele Kanceláře SH ČMS,

ag)       jmenování ředitelů organizačních jednotek zřizovaných ústředními orgány na základě výsledků uskutečněného výběrového řízení
a jejich odvolání (čl. 86 a 87),

b)   v hospodářských věcech projednává  zejména

ba)       zaměření činnosti v jednotlivých oblastech a jejich ekonomické zajištění, včetně požadavků o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu,

bb)       zprávy o pololetních a ročních výsledcích hospodaření SH ČMS,

bc)       roční prováděcí hospodářský plán a rozpočet SH ČMS,

bd)       výdaje a smlouvy v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem,

be) projednává a navrhuje zásadní a strategická rozhodnuti ve vztahu k obchodním společnostem, kde je SH ČMS zakladatelem, akcionářem nebo společníkem.

/7/   Členem VV může být jen osoba splňující podmínky § 10a zákona

č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Funkční období člena VV skončí

dnem, kdy přestane splňovat tyto podmínky pro výkon funkce.

/8/        Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.