Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy SH ČMS část 2.

19. 7. 2010

 

HLAVA ČTVRTÁ: MIMOŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Čl. 24

Podporující člen

/1/   Podporující člen je člen, který není řádným členem, avšak materiálně či

svým vlivem podporuje činnost sboru.

/2/   Podporující  člen je oprávněn zúčastňovat se valných hromad sboru

s hlasem poradním.

Čl. 25

Kolektivní člen

/1/        Kolektivní člen je právnická osoba, jejíž vztah k SH ČMS je vymezen smlouvou.

/2/   Kolektivní člen má práva a povinnosti vyplývající z příslušné smlouvy a pokud v takové smlouvě není uvedeno jinak, je oprávněn zúčastňovat se  prostřednictvím svého zástupce všech jednání, kterých se může zúčastnit řádný člen; přitom má hlas poradní.

/3/        Kolektivní členství zaniká dnem vyplývajícím ze smlouvy.

 

Čl. 26

Čestný člen

/1/          Čestným členem se může stát fyzická osoba, která není, nebyla nebo nemůže být řádným členem, a přesto se zasloužila o prospěch nebo postavení obce, SDH, SH ČMS  či hasičstva vůbec. Jmenování čestným členem je v působnosti rozhodovacích orgánů SH ČMS všech stupňů. Podrobnosti stanoví  vnitřní předpis.

/2/        Čestný člen má postavení a práva, která stanoví příslušný orgán jmenovacím dekretem. Při jednáních a rozhodnutích má hlas poradní.

/3/        Čestné členství zaniká úmrtím, popř. prohlášením čestného člena, že se členství vzdává, nebo rozhodnutím orgánu, který čestné členství udělil.

 

 

Část třetí
Organizace sdružení

 

HLAVA PÁTÁ: STRUKTURA SDRUŽENÍ

Čl. 27

Články struktury sdružení

/1/        SH ČMS je organizováno na územním principu. Obvody působnosti základních článků jeho struktury (OSH a sbor) se zpravidla shodují s územně správním členěním ČR.

/2/        Jednotlivé články struktury sdružení tvoří

a) ústřední orgány a Kancelář, s celostátní působností

b) kraje s působností dle územněsprávního členění ČR,

c) okresy, zpravidla s působností pro okres (ve statutárních městech mohou být zřízeny městské výbory),

d) okrsky , zpravidla s působností pro několik sborů,

e) sbory, zpravidla s působností pro obec,

f) školy a CHH zpravidla s celostátní působností.

/3/        Kraje svou působnost odvozují jednak od ústředních orgánů a jednak od OSH. Okrsky svou působnost odvozují od OSH.

/4/        Vznik a zánik jednotlivých článků struktury sdružení (odst. 2), jakož i změny v registrovaných údajích vede Kancelář  SH ČMS (čl. 16 odst.1)

a)    vyznačuje v příslušném registru,

b)   sděluje orgánům sdružení zpravidla prostřednictvím informačních médií SH ČMS.

 

 

Čl. 28

Vznik organizační jednotky

Organizační jednotka vzniká dnem jejího zápisu do registru organizačních jednotek, vedeného sdružením (čl. 16 odst. 1 ). Tím není dotčeno ustanovení čl. 76 odst. 5 písm. c.

 

Čl. 29

Zánik organizační jednotky v registru SH ČMS

/1/        Organizační jednotka zaniká

a)  ukončí-li organizační jednotka sama svou činnost.

a)        rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS nebo na návrh okresních

rozhodovacích orgánů, se organizační jednotka vyškrtne z registru

organizačních jednotek, vedeného Kanceláří SH ČMS.

/2/    V případě organizačních jednotek  uvedených v čl. 5 odst. 5 písm. e

stanov o zániku rozhoduje Shromáždění starostů.

/3/    Organizační jednotky jako samostatné právnické osoby jsou povinny,

před ukončením své činnosti,vypořádat si své majetkoprávní závazky v

souladu s vnitřními předpisy     SH ČMS.

/4/    SH ČMS neručí za závazky organizačních jednotek.

 

 

 

 

 

 

HLAVA ŠESTÁ: ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY A KANCELÁŘ

Oddíl první: Postavení organizace a působnost

Čl. 30

Postavení a organizace

/1/        Ústřední orgány v rozsahu vymezeném těmito stanovami analyzují, koncipují, koordinují, řídí a organizačně zabezpečují působnost sdružení zejména ve směru

a)    součinnosti, jmenovitě na úseku požární ochrany

aa)        s obcemi a se státními orgány,

ab)       s veřejností, fyzickými a právnickými osobami,

b)   vnitřní činnosti.

/2/        Ústřední orgány ve vymezeném rozsahu zabezpečují též prováděcí a kontrolní působnost.

/3/        K zabezpečení činnosti ústředních orgánů se zřizuje Kancelář sdružení
(čl. 54).

/4/   Ústředními orgány jsou

a)    sjezd SH ČMS,

b)   shromáždění starostů OSH,

c)    výkonný výbor SH ČMS,

d)   vedení SH ČMS,

e)    starosta SH ČMS a náměstkové starosty SH ČMS

f)    ústřední odborné rady SH ČMS,

g)   ústřední kontrolní a revizní rada SH ČMS.

/5/        Ústřední orgány spravují majetek sdružení, administrativní správu provádí kancelář sdružení. Mají povinnost také majetek řádně chránit.

 

Čl. 31

Působnost analytická a koncepční

/1/        Ústřední orgány ve směrech uvedených v čl. 30 odst. 1 zejména

a)    zajišťují a provádějí rozbory stavu činnosti sdružení,

b)   na jejich podkladě určují zaměření činnosti sdružení; zaměření (koncepce) činnosti je základem dlouhodobých i krátkodobých plánů sdružení.

/2/        V rámci působnosti uvedené v odst. 1 ústřední orgány zejména

a)    soustřeďují a vyhodnocují nezbytné informace od obcí, státních orgánů, veřejnosti, fyzických a právnických osob, z hromadných sdělovacích prostředků a od ostatních orgánů sdružení,

b)   ve vztahu k příslušným státním orgánům, jmenovitě ústředním, přiměřeně a podle svých možností

ba)       iniciují, vypracovávají a předkládají stanoviska, rozbory, návrhy
a podněty k řešení zásadních nebo naléhavých záležitostí,

bb)       podílejí se zvláště účastí v připomínkovém řízení na přípravě právních a organizačních (materiálně technických, finančních, osvětových, školicích, kontrolních a dalších) opatřeních zásadní povahy, popř. i na jejich realizaci,

bc)       zúčastňují se prací na přípravě metodických pokynů k organizaci, strategii, taktice a technice požární prevence, zásahů proti požárům a jiným mimořádným událostem a při odstraňováni následků takových událostí,

bd)       spolupůsobí při vyhodnocování stavu požární ochrany, příčin požárů, úrovně požární prevence, zásahů proti požárům a jiným mimořádným událostem a při odstraňování následků požárů a jiných mimořádných událostí,

c)    vypracovávají a vydávají vnitřní předpisy určující koncepci činnosti sdružení.

 

Čl. 32

Působnost řídicí, koordinační a metodicko-řídicí:

/1/        Vedení SH ČMS přímo řídí Kancelář sdružení (čl. 54).

/2/    Ústřední orgány dále

a) koordinují činnost a metodicky řídí KSH,OSH, popř. prostřednictvím nebo za účasti příslušných OSH koordinují a metodicky řídí též sbory,

b)   ve vyčleněných oblastech (směrech činnosti) řídí KSH, OSH a sbory.

/3/        Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 33

Působnost organizační, prováděcí a kontrolní

/1/        Ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a e) organizačně zabezpečují

a)    činnost sdružení jako celku v souladu s čl. 3 a čl. 4,

b)   ve vyčleněných záležitostech činnost organizačních jednotek.

/2/        Ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a e) organizačně zabezpečují a provádí, popř. se spolupodílí na organizačním zabezpečení a provádění

a)    kulturně osvětového a propagačního působení na veřejnost, zejména na úseku požární ochrany

aa)        v hromadných sdělovacích prostředcích,

ab)       v rámci ediční (vydavatelské a nakladatelské) činnosti,

ac)        ústředních akcí druhu hasičských soutěží, veřejných vystoupení, výstav hasičské a požární techniky, oslav „Dne hasičů“ a účastí na zahraničních akcích tohoto druhu,

b)   součinností se státními orgány s celostátní působností, veřejností, právnickými a fyzickými osobami celostátně působícími na úseku požární ochrany nebo tohoto úseku se dotýkajícími,

c)    styků se zahraničními institucemi a činiteli, zvláště reprezentujícími zahraniční hasičské organizace.

/3/        Ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a e) zajišťují výkon koordinační, metodicko-řídicí a řídicí činnosti směřující k nižším organizačním jednotkám.

/4/        V personálních věcech ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d)
a e) zejména

a)    určují systemizaci placených funkcí (funkčních míst) Kanceláře sdružení a organizačních jednotek zřizovaných ústředními orgány,

b)   ve spolupráci se školami  a CHH zajišťují a provádějí

ba)       odborné vzdělávání členů, jmenovitě připravovaných pro výkon činností v požární ochraně, popř. v ní již působících a dále pro výkon funkcí v orgánech a Kancelářích sdružení,

bb) odborné vzdělávání vedoucích a instruktorů mládeže, dle aktuálního vzdělávacího systému SH ČMS

bc) výměnu zkušeností,

bd) besedy k zájmové činnosti, besedy se zasloužilými a s mladými hasiči.

/5/        V kontrolní činnosti ústřední orgány postupují ve smyslu čl. 7 odst. 4, 5, 6 a čl. 52 a násl.

/6/        Podrobnosti určuje vnitřní předpis.

 

Čl. 34

Působnost v majetkoprávních záležitostech

Ústřední orgány hospodaří a vykonávají správu majetku sdružení podle pravidel stanovených zejména v části čtvrté.

 

 

Oddíl druhý: Ústřední rozhodovací orgány SH ČMS

Čl. 35

Sjezd SH ČMS

/1/        Sjezd SH ČMS (dále jen „sjezd“) je nejvyšším rozhodovacím orgánem sdružení.

/2/        Sjezd tvoří delegáti zvolení  podle klíče stanoveného svolavatelem  na shromáždění delegátů sborů (čl. 64).

/3/        Sjezd jedná a rozhoduje

a)    o změně stanov a symbolů sdružení,

b)   o zprávách, týkajících se

ba)       činnosti SH ČMS,

bb)       jeho hospodaření,

c)    o zprávě ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS,

d)   o zaměření činností sdružení,

e)    o zániku SH ČMS,

f)    o všech dalších otázkách, které si vyhradí k projednání a rozhodnutí.

/4/        Sjezd dále

a)    určuje počet náměstků starosty SH ČMS, členů výkonného výboru SH ČMS a členů ústřední kontrolní a revizní rady,

b)   volí a odvolává

ba)       starostu SH ČMS, jeho náměstky a další členy výkonného výboru do celkového počtu nejméně sedmnácti členů,

bb)       předsedu a členy ústřední kontrolní a revizní rady.

 

Čl. 36

Svolání sjezdu

/1/        Sjezd je svoláván shromážděním starostů OSH doručením rozhodnutí
o svolání sjezdu OSH a jejich prostřednictvím též sborům. V rozhodnutí musí být uvedeno místo konání, den a hodina zahájení sjezdu, jeho navrhovaný program, počet delegátů a jejich náhradníků, který má být zvolen za příslušné OSH a lhůta, ve které musí být zvolení delegáti a náhradníci oznámeni Kanceláři. Jde-li o mimořádný sjezd, musí být též uvedeno, na čí žádost je sjezd svolán (čl. 37 odst. 2).

/2/        Písemné pozvánky, na nichž jsou opakovány údaje rozhodnutí o svolání sjezdu (odst. 1) a delegační lístky, se sjezdovým delegátům doručují nejméně patnáct dnů před dnem konání sjezdu.

/3/        K pozvánce a delegačnímu lístku se připojují písemné podklady k sjezdovému jednání, tj. zejména texty zpráv nebo jejich souhrnů a návrhů usnesení. Podklady podle rozhodnutí výkonného výboru SH ČMS mohou být vhodným způsobem zveřejněny a podle okolností k nim uspořádána vnitřní nebo také veřejná diskuse, její obsah a výsledky jsou pak shrnovány v rámci programu jednání sjezdu.