Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy SH ČMS část 1.

19. 7. 2010

 

STANOVY

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech

 

 

 

 

Část první
Základní a obecná ustanovení

 

 

HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Název, sídlo a právní podstata

/1/        Názvem sdružení je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“ nebo „sdružení“).

/2/     Sídlem sdružení je Praha 2, Ŕímská 45/3/    SH ČMS je občanským

sdružením podle zák. č. 83/1990 Sb., o  sdružování   občanů ve znění

zák. č. 300/1990 Sb., zák. č. 513/1991 Sb.  a zák. č. 68/1993  Sb. (dále

jen „zák. sdruž.“), které působí na úseku  požární ochrany ve smyslu

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak  vyplývá ze změn

provedených  zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem   č.  40/1994

Sb.,zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č.

71/2000   Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. (dále jen „ zákon o  PO“)

/4/        SH ČMS je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. Jako sdružení vzniklo – v souladu s Ústavou ČR a zákonem – dne 9. 4. 1991 registrací ve smyslu ust. § 6 odst. 1, § 9 odst. 1 zák. sdruž., jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat.

/5/        SH ČMS je právnickou osobou. Jeho statutárním orgánem je výkonný výbor SH ČMS (čl. 43 odst. 2 písm. a), čl. 44 a násl.), za který jedná starosta SH ČMS (čl. 43 odst. 2 písm. c) nebo některý z náměstků starosty SH ČMS (čl. 43 odst. 2, písm. d), kteří se podepisují tak, že k vyznačení svého jména, příjmení a názvu funkce ve sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis a razítko SH ČMS.

 

 

Čl. 2

Cíl a základní podmínky činnosti

/1/        Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“).

/2/        K plnění cíle své činnosti SH ČMS zejména

a) má a dále vytváří

aa)        svou členskou základnu a vnitřní organizaci (orgány a organizační jednotky),

ab)       své věcné (materiální technické a finanční) zabezpečení,

b)   spolupracuje, zpravidla na základě smluv

ba)       s obcemi a orgány státní správy, působícími na úseku požární ochrany,

bb)       s veřejností a s právnickými a fyzickými osobami, zvláště s uvedenými v čl. 4.

/3/        Sdružení uhrazuje náklady své činnosti (věcné zabezpečení) ze svých příjmů, které jsou zejména tvořeny členskými příspěvky a výdělečnou

 

 

činností, včetně podnikatelské a obchodní (čl. 94). Za tímto účelem je

sdružení též zakladatelem obchodních společností, společníkem nebo

akcionářem. Přitom se orientuje především na obchodní společnosti,

které mají svým předmětem podnikání bezprostřední vztah k hasičstvu a

požární ochraně. Vybrané úkoly jsou zabezpečovány dotacemi ze

státního rozpočtu České republiky.

 

 

Čl. 3

Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti

/1/        Činnost SH ČMS je vymezena ústavou a zákony ČR a těmito stanovami.

/2/        Ve sdružení, v jeho orgánech a organizačních jednotkách se nepřipouští činnost vymezená § 1 odst. 3, § 4a § 5 zákona č. 83/1990 Sb., o  sdruž ování občanů.

/3/        SH ČMS v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti (čl. 2 odst. 2) pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám

a)    zejména ze svých členů vyhledávat členy zásahových jednotek,

b)   při předcházení požárům zejména tím, že provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v PO, školení zaměstnanců,  zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží,

c)    při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, při nichž sdružení, jeho orgány, organizační jednotky a členové zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku, za tímto účelem se zvláště podílí na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádí údržbu, opravy technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů,

d)   při odstraňování následků událostí uvedených v písm. c),

e)    při působení na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na jejím získávání pro aktivní členství i práci,

f)    při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další občany, včetně ubytovacích a stravovacích činností, jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva,

g)   při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

4/         Činnost sdružení je blíže vymezena působností jednotlivých orgánů a

organizačních jednotek, uvedenou zejména v části třetí a následující.

 

 

Čl. 4

Součinnost s jinými osobami

/1/  SH ČMS – v zájmu plnění cíle své činnosti – spolupracuje

a)       s jinými občanskými sdruženími, zejména působícími na úseku

požární ochrany nebo které se tohoto úseku svou činností dotýkají; to

platí též ve vztahu k jiným právnickým nebo fyzickým osobám, zvláště

těm, které působí na úseku požární ochrany nebo které se svou činností

tohoto úseku dotýkají,

b)   se zahraničními, zejména hasičskými organizacemi.

/2/  Spolupráce uvedená v odst. 1 zahrnuje zejména

a)    vzájemnou výměnu informací a rozvíjení písemných a osobních styků,

b)   organizování, spoluorganizování nebo účast na akcích, dotýkajících se požární ochrany a hasičské činnosti, zvlášť sympozií, konferencí, soutěží, veřejných vystoupení a výstav v ČR i v zahraničí,

c)    členství nebo jinou účast SH ČMS v právnických osobách či jiných organizacích uvedených v odst. 1,

d)   členství fyzických nebo právnických osob, popř. jiných organizací uvedených v odst. 1 ve SH ČMS.

/3/        Jestliže spolupráce uvedená v odst. 1 je nebo má být dlouhodobější, SH ČMS s osobami tam uvedenými zpravidla uzavírá dohody (smlouvy)
o součinnosti.

 

 

HLAVA DRUHÁ: OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 5

Zásady vnitřní organizace

/1/        K zajištění a realizaci své činnosti si SH ČMS vytváří své orgány a organizační jednotky.

/2/        Orgány SH ČMS jsou tvořeny jednak vertikálně, a to zpravidla v pěti stupních: jako ústřední, jako krajské, jako okresní nebo městské, případně jako okrskové a jako místní; jednak horizontálně, jako rozhodovací, výkonné, poradní a kontrolní.

/3/        Všechny rozhodovací, výkonné a kontrolní orgány jsou voleny. Výkonné, poradní a kontrolní orgány odvozují svou působnost od rozhodovacích orgánů.

/4/        Vztahy vyšších orgánů vůči nižším vycházejí z principu

a)    samostatnosti v rozhodování nižších a výkonných orgánů v záležitostech, jež se týkají jen jich ,

b)   zasahovat, koordinovat, popř. metodicky řídit činnost nižších orgánů, jestliže ve svých důsledcích by šlo o záležitost společného zájmu,

c)    podřízenosti nižších orgánů vyšším ve věcech společného zájmu, tj. ve vymezených záležitostech řídicí a organizační působnosti vyšších orgánů vůči nižším a podřízenosti výkonných orgánů rozhodovacím.

/5/        Organizačními jednotkami SH ČMS jsou

a)       krajská sdružení hasičů (dále zpravidla jen "KSH"),

b)       okresní (městská) sdružení hasičů (dále zpravidla jen „OSH“),

c)       okrsky (dále jen „okrsky“ nebo „okrsek“), pokud jsou zřízeny jako

organizační jednotka (čl. 71),

d)      sbory dobrovolných hasičů (dále zpravidla jen „sbory“ nebo „sbor“),

e)       ústřední hasičské školy (dále zpravidla jen „ÚHŠ“) a Centrum    hasičského hnutí (dále zpravidla jen „CHH“).

/6/         Organizační jednotky jsou právnickými osobami s neomezenou právní
 a majetkovou odpovědností. Právní a majetková odpovědnost škol a

CHH je stanovena jejich statuty nebo organizačním řádem v souladu se

stanovami.

/7/        Organizační jednotky působí (činí právní úkony) pod jednotným názvem

a)  SH ČMS - krajské sdružení hasičů …(název obce jeho sídla),jde-li o

KSH

b)  SH ČMS – okresní (městské) sdružení hasičů … (název obce jeho

sídla), jde-li o OSH,

 

c)  SH ČMS – Okrsek …. (název obce jeho sídla), jde-li o okrsek,

 

d)      SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v … (název obce jeho sídla), jde

li o sbor,

e)       SH ČMS – Ústřední hasičská škola, Centrum hasičského hnutí …(název obce jejího nebo jeho sídla).

 

/8/    Statutárním orgánem

 

 

a)  KSH je  výkonný výbor KSH (čl. 55,odst   3), za který jedná

 

 

starosta KSH nebo jím pověřený člen  výkonného výboru KSH

 

b)       OSH je výkonný výbor OSH (čl. 66 odst. 2 písm. a), za který jedná

starosta OSH nebo jím pověřený člen výkonného výboru OSH, popř.

vedoucí inspektor OSH (čl. 66 odst. 2 písm. b),

 

c)  okrsku je výbor okrsku, za který jedná starosta, velitel nebo

 

 

některý pověřený člen výboru (čl. 71 odst. 2 písm. b),

 

d)  sboru je výbor sboru, za který jedná starosta, velitel nebo některý

pověřený člen výboru (čl. 74 odst. 4 písm. b), c), d),

f)        školy nebo CHH je vedení této organizační jednotky, za které jedná

ředitel, náměstek ředitele anebo statutem určený jiný činitel.

/9/        Funkční období starosty, jeho náměstků a ostatních členů orgánů výkonných i kontrolních na všech úrovních je pětileté.

/10/ Organizační jednotka SH ČMS vzniká registrací. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

 

Čl.6

Pravidla postupu, jednání, rozhodování a dokladování

/1/    Pravidla dále uvedená v čl. 7 až 11 se užijí jen pokud z povahy věci

nebo dalších ustanovení stanov nevyplývá něco jiného.

/2/        Každý orgán je oprávněn si stanovit pravidla odlišná od pravidel uvedených v čl. 7 až 11, je však povinen dodržovat a nemůže měnit pravidla výslovně vyjádřená v ostatních ustanovení stanov.

/3/        Pokud z povahy věci, povahy postupu nebo povahy orgánu nevyplývá něco jiného, pravidla uvedená v čl. 7 až 11 se přiměřeně obdobně užijí též

a)    na činnost, jednání, rozhodování a dokladování

aa)        orgánů, které nejsou kolektivní,

ab)       poradních orgánů, kolektivů sborů a pracovních skupin nebo komisí,

b)   na jednání s jinými orgány, fyzickými a právnickými osobami.

 

 

Čl. 7

 

Zásady činnosti orgánů

 

/1/        Činnost všech orgánů a organizačních jednotek SH ČMS a s tím spojené postupy, jednání a rozhodování vycházejí z plánů činnosti.

Plnění těchto plánů je průběžně kontrolováno. Průběžně se kontroluje též plnění učiněných rozhodnutí.

/2/        V každém jednání a rozhodování – nevyplývá-li z povahy jednání a rozhodování nebo z těchto stanov něco jiného – se kterýkoli orgán SH ČMS řídí zásadami

a)    aktivního přístupu k projednávané záležitosti a svobodné a kritické výměny názorů,

b)   kolektivního rozhodování, nevylučující právo menšiny na odlišný názor i po přijatém rozhodnutí; tím není dotčena povinnost menšiny a každého člena podřídit se rozhodnutí a  plnit je,

c)    plné odpovědnosti toho, kdo rozhodl, za stav, výsledky a důsledky rozhodnutí,

d)   aktivního a tvůrčího přístupu k plnění rozhodnutí a plné odpovědnosti toho, kdo je rozhodnutí povinen plnit, za jeho náležité provedení,

e)    úplného přístupu  každého člena orgánu k informacím o připravovaných, učiněných, prováděných a provedených rozhodnutích,

f)    důsledného, objektivního a včasného vyřizování podnětů, námětů, návrhů, stížností a připomínek.

/3/        Orgán, který rozhodl, je oprávněn a podle okolností též povinen zajistit provedení nebo provádění rozhodnutí, popř. kontrolu sám provést, a z nesplnění vyvodit odpovídající důsledky.

/4/        Rozhodovací orgány kontrolují orgány výkonné; výkonné orgány kontrolují jim podřízené výkonné orgány, poradní orgány a kancelář.

Bližší podrobnosti určují vnitřní předpisy.

/5/        K zajištění objektivní (nezávislé) kontroly se vytvářejí zvláštní kontrolní orgány na všech stupních. Členové těchto orgánů nesmí být výkonnými orgány nebo členy výkonných orgánů stejného stupně.

/6/        Jestliže vyšší orgán zjistí, že nižší orgán vyvíjí činnost nebo učinil rozhodnutí odporující zákonu nebo stanovám, je povinen zjednat nápravu, a není-li k tomu příslušný, upozornit na takovou skutečnost (dát podnět) příslušnému orgánu. Totéž platí pro rozhodovací orgány vůči výkonným.

/7/        Jestliže nižší orgán je názoru, že vyšší nebo jiný orgán vyvíjí činnost nebo učinil rozhodnutí odporující zákonu nebo stanován, je povinen na to upozornit příslušný vyšší orgán.

/8/        Orgány SH ČMS si mohou k zajištění své činnosti vytvářet stálé nebo dočasné pracovní skupiny, rady nebo komise. Jejich činnost vymezuje
a řídí orgán, který je ustavil.

 

 

Čl. 8

 

Práva a povinnosti členů orgánů

 

/1/        Člen orgánu je odpovědný ze své činnosti těm, kteří jej zvolili (delegovali), popř. za něž byl zvolen (delegován) a orgánu jehož členem byl zvolen.

/2/        Člen orgánu je oprávněn a zároveň povinen osobně se zúčastnit jednání
a rozhodování. Nemůže se nechat zastoupit. Pokud se jednání a rozhodování nemůže zúčastnit, je povinen se omluvit. K záležitostem, jež jsou nebo budou v programu jednání, se může vyjádřit prostřednictvím jiného člena orgánu nebo písemně, podstatný obsah jeho písemného vyjádření se na jednání přečte, hlas má však jen poradní. Výjimky jsou určeny stanovami.

/3/        Člen orgánu, který nebyl přítomen jednání, je oprávněn a povinen seznámit se s rozhodnutími při jednání učiněnými.

 

 

Čl. 9

 

Jednání orgánů

 

/1/        Orgány SH ČMS jsou způsobilé jednat a rozhodovat jen

a)    bylo-li jednání řádné, popř. obvyklým způsobem svoláno a

b)   dostaví-li se většina členů; nedostaví-li se taková většina, lze jednat
a rozhodovat za jednu hodinu po stanovené hodině začátku jednání za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů, pokud stanovy neurčují jinak.

/2/        Den a místo jednání určuje svolavatel, který také připravuje program (pořad) jednání. Každý člen orgánu je oprávněn navrhnout rozšíření nebo zúžení programu jednání. Program se schvaluje na počátku jednání a po jeho schválení jej nelze měnit, pokud nebyl přijat s výhradou dodatečných změn.

/3/        Všechny orgány rozhodují usnesením, nevyplývá-li z povahy činnosti nebo záležitosti, že usnesení není třeba.

/4/        Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně většina přítomných, není-li v těchto stanovách určeno jinak.

/5/        Jednání řídí předsedající, kterým je zpravidla starosta (vedoucí, předseda) nebo řízením pověřený (zvolený) člen orgánu. Nesouhlasí-li člen orgánu se způsobem řízení, popř. s rozhodnutím předsedajícího, o jeho námitkách rozhodne sám orgán. To se týká i zápisu (čl. 10).

/6/        Za podmínek stanovených čl. 11 lze rozhodovat i na základě toliko písemného projednání.

/7/        Proti rozhodnutí se lze odvolat nebo si na ně stěžovat.

/8/        Odvolání nebo stížnost přezkoumá a ve věci rozhodne, jde-li o rozhodnutí výkonného orgánu, rozhodovací orgán, a jde-li o rozhodnutí rozhodovacího orgánu, rozhodovací orgán vyššího stupně. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis. Považuje-li člen SH ČMS  rozhodnutí, proti němuž již podle těchto stanov nelze podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující těmto stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat příslušný soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a se stanovami (§ 15 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů).

 

 

Čl. 10

 

Zápis z jednání orgánů

 

/1/        Z každého jednání orgánu se pořizuje zápis.

/2/        Zápis se vyhotovuje při jednání, popř. bez zbytečného odkladu po něm.

/3/        Ze zápisu má být zřejmé

a)    kdo jednání svolal a s jakým programem,

b)   kde a kdy se jednání konalo,

c)    kdo byl z členů přítomen, kdo nepřítomen a zda byl omluven, které jiné osoby (pozvané nebo oprávněné k účasti) byly přítomny,

d)   doslovné znění přijatých usnesení s vyznačením počtu hlasů pro, proti a zdržujících se hlasování,

e)    podle rozhodnutí orgánu, popř. předsedajícího, obsah diskuse (rozpravy) a jména diskutujících, zamítnuté návrhy usnesení (s uvedením navrhovatelů a důvodu, popř. počtu hlasů, jimiž byly zamítnuty); na žádost diskutujícího se vždy zapíše obsah jeho vystoupení, popř. se připojí jeho písemné vyhotovení, pokud je předloží,

f)    schválení vyhotovení (textu) zápisu podpisy předsedajícího, zapisovatele, popř. ověřovatele.

/4/          Zápis může odkazovat na přílohy, jež jsou nedílnou součástí zápisu a jimiž mohou být zejména text pozvánky, listina přítomných, texty (znění) dokumentů, zpráv, rozborů, diskusních vystoupení, návrhů a usnesení.

/5/        Podle rozhodnutí orgánu se zápis doručuje členům orgánu, nepřítomným členům, popř. dalším osobám, anebo vhodným způsobem zveřejňuje.

 

 

Čl. 11

 

Jiné formy projednávání

 

/1/        Na návrh kteréhokoli člena orgánu lze rozhodovat i po písemném projednání, jestliže s tímto způsobem jednání a rozhodování

a)    vysloví souhlas – byť i v jeho průběhu – absolutní kvalifikovaná většina hlasů,

b)   všem členům orgánu, kteří se jinak mohou jednání zúčastnit, se doručí návrh rozhodnutí s příp. odůvodněním a podklady rozhodnutí.

/2/        Jednat a rozhodovat způsobem uvedeným v odst. 1 lze zejména v naléhavých nebo neodkladných záležitostech, anebo jestliže ústní jednání s osobní přítomností by bylo zbytečně nákladné nebo obtížné.

/3/        Projednání záležitostí způsobem uvedeným v odst. 1 zajišťuje osoba, která je předsedajícím jednání podle čl. 9 odst. 5.

/4/    Způsobem uvedeným v odst. 1 nelze rozhodovat,

a)    jde-li o jednání (zasedání) rozhodovacích orgánů,

b) vyžaduje-li povaha věci ústní (osobní) projednání, popř. osobní

přítomnost některého člena orgánu nebo další osoby; to platí též pro

rozhodování podle čl. 23.

 

 

 

 

Čl. 12

Účast na jednání orgánů

/1/        Jednání orgánů jsou zpravidla neveřejná. Jednající orgán je však oprávněn rozhodnout, že jednání nebo jeho část je přístupné veřejnosti, nebrání-li tomu vážné důvody, zejména zájem sdružení, ochrana pověsti a obchodní tajemství.

/2/        Ostatní shromáždění pořádaná sdružením jsou zpravidla veřejná. Svolavatel (pořadatel) je však oprávněn rozhodnout, které shromáždění je neveřejné.

/3/        Veřejností se v případech uvedených v odst 1, 2 míní i členové sdružení, kteří nejsou členy orgánu.

 

/4/   Je-li shromáždění (jednání) neveřejné, platí, že na úrovni SDH, okrsku,

 

 

okresu, kraje má člen sdružení, který je členem vyššího orgánu, než orgánu,

 

 

který jednání svolal, na toto jednání přístup.

 

/5/        Nedodržují-li osoby přítomné veřejnému jednání nebo shromáždění stanovený pořádek, mohou být předsedajícím (pořadatelem) vykázány.

 

 

Čl. 13

Symbolika

/1/        K vyjádření cíle činnosti SH ČMS a určení příslušnosti k němu (členství) sdružení užívá symboly.

/2/        Symboly sdružení jsou

a) znak, vlajka a prapor,

b) stejnokroj

c) logo, které se zpravidla opatřuje  názvem sdružení, orgánu sdružení

nebo organizační jednotky sdružení.

/3/        Užívat lze i znaky, vlajky a prapory právních a společenských předchůdců SH ČMS, jimiž se zdůrazňují historické tradice českého hasičstva.

/4/        Symboly uvedené v odst. 2 jsou jednotné, jednotlivé orgány nebo organizační jednotky však mohou užívat i své zvláštní symboly, jde-li o znak, vlajku nebo prapor, i ty však musí alespoň připomínat příslušnost k SH ČMS.

/5/        Symboly jsou za trvání sdružení nezcizitelné a musí být zajištěny proti zneužití. Znaky, vlajky a prapory musí být řádně ošetřovány a ukládány na důstojném místě.

/6/        Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

 

Čl. 14

Oceňování záslužné činnosti

/1/        Členy, orgány a organizační jednotky SH ČMS a další fyzické nebo právnické osoby lze ocenit za podmínek uvedených v odst. 2

a)    čestnými vyznamenáními a tituly,

b)   čestnou funkcí,

c)    čestným členstvím,

d)   čestným uznáním.

/2/        Ocenění uvedená v odst. 1 jsou podmíněna

a)    významným, příkladným, obětavým nebo mnohaletým působením v požární ochraně nebo v hasičstvu, anebo

b)   mimořádným zasloužením se o rozvoj požární ochrany, záchranářské činnosti nebo SH ČMS.

/3/         Ze stejných důvodů, které jsou uvedeny v odst. 2, lze udělit řádným   členům věcné nebo peněžité dary. Dary lze udělit souběžně s některým z ocenění, které je uvedeno v odst. 1.

/4/        Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

 

 

 

Čl. 15

Prokazování příslušnosti k sdružení a zastupování v orgánech sdružení

/1/        Členství fyzických osob v SH ČMS se prokazuje členským průkazem, členství právnických osob příslušnou smlouvou, popř. písemným dokladem o uzavření takové smlouvy.

/2/        Členství v orgánu sdružení se prokazuje průkazem členství, popř. jiným písemným dokladem.

/3/        Zaměstnanci sdružení se prokazují průkazem, který vyznačuje oprávnění držitele.

/4/        Oprávnění ke kontrole, k účasti na jednání a k jiným úkonům se prokazuje písemným pověřením příslušného orgánu, nevyplývá-li již z dokladů uvedených v odst. 1 a 3.

/5/        Oprávnění k právním úkonům za SH ČMS nebo jeho organizační jednotku se prokazuje zejména písemnou plnou mocí, vystavenou příslušným statutárním orgánem (statutárním zástupcem) sdružení nebo jeho organizační jednotky.

/6/        Člen shromáždění starostů OSH (čl. 41) a člen shromáždění představitelů OSH  ( čl. 57 ) je oprávněn nechat se zastoupit – na základě udělené písemné plné moci některému z členů výkonného výboru OSH (čl. 67 ).

/7/        Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

 

Čl. 16

Pravidla evidence (registrace) a administrativy

/1/        SH ČMS vede seznam (registr) organizačních jednotek (čl. 5 odst.5).

/2/        OSH vedou – v obvodu jejich působnosti – seznam (evidenci)

a) okrsků, sborů a členů sdružení, působících v registrovaných sborech,

b)   členů orgánů OSH a sborů,

c)    kolektivů mladých hasičů

/3/ SH ČMS a každá organizační jednotka vedou odděleně od ostatních   písemností účetní, smluvní a pracovněprávní agendu.

/4/  Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

 

Čl. 17

Výklad některých pojmů použitých ve stanovách

/1/        Vyšším orgánem sdružení se zpravidla rozumí orgán vyššího stupně obdobného postavení a působnosti.

/2/    Krajem se rozumí vyšší územní samosprávní celek. Specifickým krajem

je hlavní město Praha.

/3/        Okresem se rozumí

a)    též město Praha, Brno, Ostrava a Plzeň; kde se mluví o okresních (státních) orgánech, rozumí se tím též v těchto městech městské nebo státní orgány město spravující,

b)   v uvedených městech též městské sdružení hasičů („MSH“).

/4/        „Obcí“ se rozumí – nevyplývá-li z příslušného ustanoveni něco jiného – též město, jeho místní část nebo jiný územní obvod, popř. jinak určené místo, zejména prostorovým vymezením objektů ve vlastnictví právnických nebo podnikajících fyzických osob. Obdobně „orgány obce“ se rozumí v těchto místech působící státní nebo obecní orgány a jde-li o jinak určené místo, též orgány toto místo spravující.

/5/        „Zaměstnancem“ se rozumí fyzická osoba v pracovním nebo obdobném poměru k organizační jednotce SH ČMS. „Dalším pracovníkem“ se rozumí osoba, vykonávající určitou trvalejší činnost pro sdružení na základě občansko-právní, popř. obchodně-právní smlouvy.

/6/        Kde se v těchto stanovách uvádí

a)    „prostá většina“, rozumí se tím hlasy nadpoloviční většiny přítomných,

b)   „kvalifikovaná většina“, rozumí se tím hlasy dvoutřetinové většiny přítomných,

c)    „absolutní většina“, rozumí se tím hlasy nadpoloviční většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných,

d)   „absolutní kvalifikovaná většina“, rozumí se tím hlasy dvoutřetinové většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných.

/7/        Není-li v příslušném ustanovení stanov uvedeno, jaká většina se požaduje, postačuje k přijetí rozhodnutí prostá většina.

/8/        Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas právě předsedajícího.

/9/        Vyžaduje-li se, že rozhodnutí nebo jiná písemnost má být doručena, musí být předána proti podpisu adresátu, anebo odeslána doporučenou poštovní zásilkou.

 

 

 

 

 

 

Část druhá
Členství a členové

 

 

 

 

HLAVA TŘETÍ:  ČLENSTVÍ

Čl. 18

Zásady členství

/1/        Členství v SH ČMS je dobrovolné.

/2/        Členem může být fyzická nebo právnická osoba.

/3/    Řádné členství fyzické osoby v SH ČMS je možné pouze v jednom

sboru.

/4/        Členství fyzické osoby vzniká dnem

a)    přijetí písemné, vlastnoručně podepsané přihlášky, schválené výborem sboru,

b)   ustavující valné hromady sboru, jde-li o osoby na této valné hromadě právě vstupující do sdružení (čl. 76 odst. 5 písm. c),

c)    uděleni čestného členství.

/5/        Členství právnické osoby vzniká dnem účinnosti příslušné smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

/6/        Přihláška podle odst. 4 musí obsahovat prohlášení  člena nebo jeho zákonného zástupce o souhlasu s cílem SH ČMS a jeho činnosti, o dodržování stanov a souhlasu ke zpracovávání svých osobních údajů. Smlouva podle odst. 4 musí obsahovat též alespoň ustanovení o sympatiích s cílem SH ČMS a o podpoře činnosti sdružení.

/7/        Základní povinnosti řádného člena jsou

a)    zúčastňovat se činnosti sboru, to platí i o členech orgánů sdružení, kteří jsou navíc povinni řádně plnit povinnosti vyplývající z členství v těchto orgánech: o  podporujících členech však platí ustanovení  čl.  24 odst. . 2, o kolektivních členech ustanovení čl. 25 odst. 2 a o čestných členech ustanovení čl. 26,

b) platit členské příspěvky; o kolektivních členech však platí ustanovení čl. 25 odst. 2,

c)    dbát o svou dobrou pověst, pověst sboru, v němž působí a celého sdružení.

/8/        Základní práva řádného člena jsou

a)    svobodně vyjadřovat své názory na příslušných jednáních, pokud souvisejí s činností sdružení, předkládat na nich podněty, návrhy a stížnosti, činit dotazy na kterékoli orgány a členy orgánů SH ČMS, popř. se s takovými podněty, návrhy, stížnostmi a dotazy obracet na kterýkoli orgán SH ČMS,

b)   podat stížnost proti rozhodnutí kteréhokoli orgánu, pokud je považuje za nezákonné nebo odporující stanovám; stížnost se podává u orgánu, který rozhodnutí učinil, přičemž tento orgán, pokud stížnosti nevyhoví, je povinen ji do 30 dnů předložit k rozhodnutí nejblíže vyššímu orgánu, který je povinen stížnost projednat na svém nejbližším zasedání,

c)    možnost zvolit si sbor, v němž bude působit,

d)   za podmínek stanovených zákonem (§ 15 zák. sdruž.) požádat soud o přezkoumání rozhodnutí kteréhokoli orgánu SH ČMS, považuje-li je za nezákonné nebo odporující stanovám.

/9/           Členství fyzické osoby ve sdružení nebrání a nemůže jí být na újmu její členství v politické straně nebo hnutí, v církvích nebo náboženských společnostech, a nebo její politické, světonázorové nebo náboženské přesvědčení či smýšlení.

/10/      Členství je řádné nebo mimořádné.

 

/11/  Řádnými členy jsou

 

 

a)    hasiči,

 

 

b)   mladí hasiči.

 

 

/12/  Mimořádnými členy jsou členové

 

 

a)    podporující,

 

 

b)   kolektivní,

 

 

c)    čestní.

 

/13/ Postavení, práva a povinnosti členů jsou diferencována v závislosti na

druhu členství (odst. 10,  11 a 12).

 

 

Čl. 19

Vznik řádného členství

/1/        Za podmínek uvedených v čl. 18 řádným členem SH ČMS

a)    hasičem, se stane fyzická osoba starší osmnácti let,

b)   mladým hasičem se stane fyzická osoba starší šesti let a nedovršující osmnácti let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této osoby a kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí.

/2/        Člen - mladý hasič se stane členem - hasičem  dovršením osmnácti let věku.

 

 

Čl. 20

 

Práva a povinnosti členů - hasičů

 

 

 

 

/1/        Člen - hasič je oprávněn v rozsahu a způsobem určeným těmito stanovami

a)    osobně se účastnit činnosti sdružení a podílet se na jednání a rozhodování jeho orgánů,

b)   navrhovat členy orgánů a volit je, volit delegáty pověřené k volbě členů takových orgánů, být volen nebo být delegátem pověřeným k volbě takových orgánů: členem orgánů OSH může však být až po třech letech členství, ústředních orgánů až po pěti letech členství,

c)    nosit stejnokroj,

d)   požívat výhod člena sdružení.

/2/        Člen – hasič (dále jen hasič)  je povinen v rozsahu a způsobem určeným těmito stanovami zejména

a)    dodržovat stanovy a na základě nich vydané vnitřní předpisy SH ČMS,

b)   aktivně se podílet na činnosti sboru a řádně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen, jimiž byl pověřen a plnit úkoly, které se zavázal plnit,

c)    získávat odborné znalosti a dovednosti a usilovat o jejich zvýšení,

d)   chránit majetek sdružení a organizačních jednotek a podílet se na jeho rozvíjení,

e)    příkladně plnit právní předpisy na úseku požární ochrany.

 

 

Čl. 21

Práva a povinnosti členů - mladých hasičů

/1/        Člen - mladý hasič je oprávněn

a)    přiměřeně svému věku osobně se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem,

b) být volen do rady kolektivu mladých hasičů,

c) nosit stejnokroj,

d) být přítomen jednání valné hromady sboru s hlasem poradním.

/2/        Člen - mladý hasič (dále jen mladý hasič) je povinen

a)    dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,

b)   přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů,

c)    usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností,

d)   chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení.

 

 

Čl. 22

Disciplinární odpovědnost

/1/        Řádný člen může být vyloučen, jestliže:

a)    soustavně neplní své základní členské povinnosti a pokud nepostačuje domluva či napomenutí při jednání ve výboru,

b)   hrubě poruší některou základní členskou povinnost nebo svým jednáním poškozuje pověst sdružení.

/2/        O vyloučení rozhoduje výbor sboru, který je povinen provinivšímu se členu umožnit účast na jednání, které o této záležitosti rozhoduje.

/3/        Je-li provinivší se členem některého orgánu sdružení, namísto vyloučení může být odvolán z funkce tím, kdo jej do funkce zvolil nebo jej funkcí pověřil. Návrh na odvolání z funkce může dát i vyšší rozhodovací nebo výkonný orgán. Ten je rovněž oprávněn při nečinnosti příslušného orgánu, jehož člen má být z funkce odvolán, svolat mimořádné jednání rozhodovacího orgánu příslušného v této věci.

/4/        Pominou-li důvody, pro které došlo k vyloučení, vyloučený člen se může znovu ucházet o členství.

 

/5/        Výše uvedená ustanovení přiměřeně platí také pro mimořádné členství.

 

 

 

Čl. 23

Zánik členství

/1/        Řádné členství zaniká

a)      písemným prohlášením (oznámením) člena, že vystupuje ze sdružení,

 

b)      rozhodnutím výboru SDH pro neplacení členských příspěvků,

 

c)      vyloučením,

d)     úmrtím.

 

/2/        Řádné a mimořádné členství zaniká dnem

 

 

a)      oznámení člena o vystoupení z SDH, jehož je členem,

 

 

b)      vyloučení (čl. 22),

 

 

c)      ukončení smlouvy uvedené v čl. 4 odst.3

 

 

d)     zánikem SH ČMS (čl. 100 a násl.).

 

 

/3/        Vystoupivší nebo vyloučený člen se může znovu stát členem SH ČMS. Orgán, který takového člena přijme, rozhodne též o zápočtu let předchozího členství.